Den här rapporten handlar om det suicidpreventiva arbetet i Jönköpings län där räddningstjänsten har en central, samordnande roll. Rapporten visar att räddningstjänstens roll i det suicidpreventiva arbetet har breddats, från att enbart rycka ut vid akuta suicidlarm, till att ha ett samordningsansvar för det fortlöpande suicidpreventiva arbetet. Det studerade arbetssättet som ofta benämns Jönköpingsmodellen, bygger på tre delar: en gemensam larmplan för blåljusorganisationerna, ett kommunalt handlingsprogram om trygghet och säkerhet och tvärprofessionella arbetsgrupper med fokus på suicidprevention och krisstöd.

Rapporten riktar sig till politiker och tjänstemän som arbetar med frågor om suicidprevention, olycksprevention och folkhälsa.