Genvägar till innehåll på sidan:

 • Barn och unga innehåller kunskapsstöd som handlar om att stärka psykisk hälsa bland små barn och barn i risk, samt förskola och skola.
 • Arbetsliv och sysselsättning innehåller kunskapsstöd som rör hur man kan arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inom arbetslivet, företagshälsovården och studenthälsan.
 • Äldre innehåller kunskapsstöd som beskriver hur aktörer som möter äldre inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, samt äldre själva och anhöriga, kan stärka psykisk hälsa.
 • Suicidprevention innehåller kunskapsstöd om hur olika aktörer i samhället kan arbeta för att förhindra och förebygga självmord.
 • Socialt deltagande, normer, och stigma innehåller kunskapsstöd om hur man kan arbeta mot negativa normer och stigma kring psykisk ohälsa samt för att öka socialt deltagande bland flyktingar.
 • Implementering innehåller kunskapsstöd som beskriver hur arbete med att implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa kan genomföras.

Barn och unga

De första åren i ett barns liv lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Därför är det viktigt med tidiga insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Små barn

Skola och utbildning

Arbetsliv och sysselsättning

Här finner du kunskapsstöd som rör hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom arbetslivet, företagshälsovården och studenthälsan.

Äldre

Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet, utan går att förebygga. Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och en meningsfull vardag är viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande. Här finner du kunskapsstöd som beskriver hur aktörer som möter äldre såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, samt äldre själva och anhöriga på olika sätt kan stärka psykisk hälsa.

Suicidprevention

Här finner du kunskapsstöd om hur politiska åtgärder, samt insatser via aktörer i samhället kan arbeta för att förhindra och förebygga självmord.

Socialt deltagande, normer, och stigma

Här finner du kunskapsstöd om hur man kan arbeta mot negativa normer och stigma kring psykisk hälsa samt för att öka socialt deltagande bland flyktingar.

Implementering

Här finner du kunskapsstöd som beskriver hur du kan implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa.

 • Checklista för implementering med kvalitet

  Utgivningsår 2017 Författare Folkhälsomyndigheten

  Rapporten och den digitala checklistan riktar sig till beslutsfattare med ansvar för folkhälsofrågor liksom till utvecklingsledare, strateger och praktiker…

 • Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

  Utgivningsår 2017 Författare Folkhälsomyndigheten

  Rapporten som handlar om implementering. Rapporten vänder sig till personer som då och då ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya…

 • Implementering med kvalitet

  Utgivningsår 2015 Författare Folkhälsomyndigheten

  Faktabladet, från Utblick Folkhälsa, riktar sig till dig som arbetar med att implementera nya metoder och arbetssätt inom folkhälsoområdet, exempelvis…

Filmer

Hör Gunnel Hensing berätta om hur man kan förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet

Hör Göran Melin från Räddningstjänsten i Jönköping berätta om samverkansmodellen för suicidprevention.