Publikationer borttagna 2024

Lyssna

Vi går med jämna mellanrum igenom våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Nedan hittar du publikationer som har tagits bort under 2024. Om du ändå behöver ta del av publikationen kan du kontakta vår registrator med angivande av publikationens titel.

 • A cost-effectiveness analysis of introducing pneumococcal vaccine in the Swedish vaccination programme (artikelnummer 2008-126-53)
 • Antal doser vid HPV-vaccination – beslutsunderlag avseende 2-dosschema (artikelnummer 2015-1-14)
 • Arbetsmodell för ändringar av nationella vaccinationsprogram
 • Att förebygga kikhosta hos spädbarn – Systematisk litteraturöversikt (artikelnummer 15033)
 • Att förebygga vårdrelaterade infektioner – vikten av en god ledning, organisation och struktur (artikelnummer 15132)
 • Background to a vaccination programme for the human papilloma virus in Sweden 2007 (artikelnummer 2008-132-2)
 • Bakgrund till nya tidpunkter för barnvaccinationer (artikelnummer 2006-123-52)
 • Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2018 – Årsrapport (artikelnummer 19037)
 • Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2019 – Årsrapport (artikelnummer 20088)
 • Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen (artikelnummer 2012-15-7)
 • Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet (artikelnummer 01596-2017)
 • Beslutsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet (artikelnummer 17001)
 • Bör Sverige införa ett sju-valent konjugerat pneumokockvaccin (PCV7) i det allmänna barnvaccinationsprogrammet? – Rapport från Socialstyrelsens arbetsgrupp (artikelnummer 2008-132-1)
 • Cell mediated immunity in laboratory vaccine surveillance (artikelnummer 18054)
 • COVID-19 Travelers entering Sweden (artikelnummer 23018)
 • COVID-19 Travelers entering Sweden (Chinese) (artikelnummer 23018-2)
 • COVID-19 Travelers entering Sweden (English) (artikelnummer 23018-1)
 • Checklista för stöd vid införande av nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2 (artikelnummer 21201)
 • Den svenska narkotikasituationen 2021 (artikelnummer 21251)
 • Den svenska narkotikasituationen 2022 (artikelnummer 22254)
 • Effekt av ökade kontakter och ökat resande i Sverige sommaren 2020 (artikelnummer 20091)
 • Ehec-diagnostik: från påvisning till isolering
 • Estimates of the number of infected individuals during the covid-19 outbreak in the Dalarna region, Skåne region, Stockholm region, and Västra Götaland region, Sweden (artikelnummer 20103)
 • Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med apkoppsvirus (artikelnummer 23064)
 • Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av rotavirusinfektion (artikelnummer 22210)
 • Förebygga kikhosta hos spädbarn – Faktablad (artikelnummer 16043)
 • Förutsättningar för smittsäkra arrangemang – Återrapportering av regeringsuppdrag S2020/07615 och S2020/07616 (artikelnummer 20202)
 • Hepatit B-vaccination som ett särskilt vaccinationsprogram – Hälsoekonomisk utvärdering (artikelnummer 15112)
 • Hepatit B-vaccination till riskgrupper (artikelnummer 15103)
 • HPV-vaccin i det svenska vaccinationsprogrammet (artikelnummer 2008-130-5)
 • Human papilloma virusvaccination of boys in the Swedish national vaccination programme (artikelnummer 01588-2017)
 • Hur mår personer med finländskt ursprung? – Delarbete inom Folkhälsomyndighetens uppdrag om Sveriges nationella minoriteter (artikelnummer 19021)
 • Hälsoekonomisk analys av TBE-vaccination i Stockholms läns landsting (SLL) – Framtagen på uppdrag av SLL (artikelnummer 18125)
 • Hälsoekonomisk utvärdering av pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre (artikelnummer 21100)
 • Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag Kikhostevaccination – En hälsoekonomisk kostnadseffektivitetsanalys av olika vaccinationsstrategier för kikhosta (artikelnummer 15042)
 • Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag Rotavirusvaccination – En kostnadseffektivitetsanalys av ett införande av rotavirusvaccination i det svenska barnvaccinationsprogrammet (artikelnummer 15062)
 • Influensavaccination till riskgrupper – Kunskapsunderlag (artikelnummer 15100)
 • Information till nya upplagshavare för teknisk sprit – Informationsblad om regler för handel med teknisk sprit (artikelnummer 23079)
 • Insatser vid nya utbrott av covid-19 – Regeringsuppdrag (artikelnummer 20120)
 • Jämlik tandhälsa – En analys av självskattad tandhälsa i Sveriges befolkning
 • Komplettering av beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar
 • Lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2021 (artikelnummer 21105)
 • New rules on smoke-free outdoor environments from 1 July 2019 (artikelnummer 19049-2)
 • Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019 (artikelnummer 19049)
 • Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019 (arabiska) (artikelnummer 19049-1)
 • Penicillin V i fem dygn vid halsfluss gav likvärdig effekt som tio dygn – Resultat från klinisk studie, oktober 2019 (artikelnummer 19077)
 • Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre – Beslutsunderlag (artikelnummer 21101)
 • Pneumokockvaccination till riskgrupper – Kunskapsunderlag (artikelnummer 15102)
 • Proposal for tentative Swedish support for capacity development in Mozambique to contain antibiotic resistance – Mission report December 2019 (artikelnummer 20236)
 • Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 (artikelnummer 23262)
 • Risk för ökad smittspridning och nationella och regionala klusterutbrott under hösten och vintern 2021 – Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag 05258-2021 (artikelnummer 21175)
 • Rotavirusinfektion i Sverige – Sjukdomsbörda, genotypsdistribution, förväntad effekt av rotavirusvaccin och förslag på en nationell övervakningsplan (artikelnummer 15018)
 • Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet (artikelnummer 2008-130-1)
 • Skattning av letaliteten för covid-19 i Stockholms län (artikelnummer 23108)
 • Smitta i förskolan – En kunskapsöversikt (artikelnummer 2008-126-1)
 • Smitta i förskolan – Utbildningsmaterial (artikelnummer 2009-126-231)
 • Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat – Redovisning av ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag (artikelnummer 2011-4-1)
 • Socioekonomiska skillnader i alkohol, narkotika och tobak – delvis olika mönster för beroende och utsatthet (artikelnummer 18094)
 • Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/09 – Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie (artikelnummer 16132)
 • Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009-2010 – Resultat från Swelogs ettårsuppföljning (artikelnummer FHI120802)
 • Studenter och hög alkoholkonsumtion – Implementeringen av alkoholscreening och kort rådgivning på studenthälsomottagningar (artikelnummer 2014-10-01)
 • Swedish work on containment of antibiotic resistance (in brief) – Tools, methods and experiences (artikelnummer 15003)
 • Swedish work on containment of antibiotic resistance – Tools, methods and experiences (artikelnummer 2014-05-06)
 • Sverige – Fysisk aktivitet faktablad 2018 (artikelnummer 19040)
 • Temperatur inomhus (Handbok) (artikelnummer 2005-101-6)
 • Teststrategi för covid-19 under 2021 (artikelnummer 21056)
 • Tidpunkt för första dosen vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund – Kunskapsunderlag (artikelnummer 18013)
 • Tillsynsplan och program för marknadskontroll 2023 – Tillsyn och marknadskontroll enligt lagen om tobak och liknande produkter samt tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (artikelnr. 22292)
 • Trivalenta och tetravalenta vacciner mot säsongsinfluensa – En kunskapssammanställning om skyddseffekt och hälsoekonomi, som stöd till landsting, regioner och kommuner (artikelnummer 18078)
 • Tuberkulosvaccination till riskgrupper – Kunskapsunderlag (artikelnummer 15101)
 • Underlag för att bedöma behovet av smittskyddsåtgärder – Delrapportering i regeringsuppdrag S2021/07524 (delvis) (artikelnummer 21297)
 • Uppföljning av det kommunala arbetet för ett rökfritt Sverige 2025 (artikelnummer 18086)
 • Uppföljning av tillsynsplan 2022 för tobak och liknande produkter (artikelnummer 23093)
 • Utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål 2020 (artikelnummer 20022)
 • Utvecklingen i förhållande till ANDTS-politiken 2021 (artikelnummer 22028)
 • Vaccin funkar – Vi skapar skyddet tillsammans (covid-19 affisch) (artikelnummer 22128)
 • Vaccinationsuppföljning – seroepidemiologisk tvärsnittsstudie 1997 – Slutrapport
 • Vaccinationsuppföljning – seroepidemiologisk tvärsnittsstudie 2007 (artikelnummer 2012-15-8)
 • Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19 (artikelnummer 21120)
 • Virus i vatten – metoder för detektion av norovirus (artikelnr. 18046)
 • Vägledning för biobankning av prover för covid-19 diagnostik (artikelnummer 20193)
 • Work model for changing national vaccination programmes in Sweden
 • Återhämtning från och konsekvenser av problemspelande (artikelnummer 16040)
 • Återrapportering av befolkningsstudie om spel – Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag under 2022 (artikelnummer 23083-1)
 • Ökning av invasiv campylobacterinfektion – En konsekvens av ändrade odlingsmedium (artikelnummer 16006)