Att få åldras som jag lever nu – En intervjustudie om hälsa och livsvillkor bland hbtq-personer över 65 år

Lyssna

Folkhälsomyndighetens rapport handlar om äldre hbtq-personers egna upplevelser och erfarenheter av livsvillkor och hälsa. Den är baserad på en kvalitativ intervjustudie med 16 hbtq-personer mellan 65 och 83 år.

Studiens resultat visar att de flesta av deltagarna upplever sin hälsa som god. Samtidigt framkommer att hälsan är tätt sammankopplad med livsvillkor som möjlighet till öppenhet och synlighet, tillgång till sociala sammanhang, socialpolitiska förutsättningar samt hbtq-kompetent vård och omsorg. Det är vanligt att den nuvarande goda hälsan kontrasteras mot tidigare perioder i livet när deltagarna mått sämre, delvis som en följd av att de inte kunnat leva öppet och ibland även varit utsatta för våld.

Några viktiga resultat som framkommer i rapporten är att riktad verksamhet för äldre hbtq-personer är hälsofrämjande, liksom aktivt engagemang i hbtq-frågor, fungerande sociala relationer och tillgång till sociala sammanhang. Det framkommer också att deltagarna känner en oro över att bli beroende av vård- och omsorgspersonal i relation till sin hbtq-identitet eller hbtq-erfarenhet, eftersom det finns en rädsla för att inte bli respektfullt bemött eller få hbtq-specifika behov tillgodosedda.

Rapporten riktar sig till myndigheter, hälso- och sjukvården och civilsamhällets organisationer som möter och arbetar med äldre hbtq-personer. Rapporten riktar sig också till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Studiens resultat kan användas för att bättre förstå behoven hos äldre hbtq-personer och de utvecklingsområden som finns till exempel inom vård och äldreomsorg.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23206