Äldres erfarenheter av att leva med hiv – en kvalitativ studie bland personer som lever med hiv och som är 65 år och äldre

Lyssna

Folkhälsomyndighetens rapport ger kunskap om erfarenheter av att leva och åldras med hiv bland personer över 65 år som lever med hiv i Sverige. Frågor som utforskas handlar om vad ett gott liv innebär för personer över 65 år som lever med hiv och vilka behov av vård och äldreomsorg som finns.

Det finns utmaningar kopplat till åldrande och till den utsatthet som hiv kan innebära. Det finns en dubbelhet som handlar om att hantera och förhålla sig till motstridiga erfarenheter och känslor i relation till hiv. Å ena sidan upplever deltagarna att hiv inte tar särskilt stor plats i livet, men å andra sidan upplever de att hiv ändå alltid finns där och kan göra sig påmint på olika sätt. Tillgänglig och kunskapsbaserad vård är viktigt eftersom okunskap och stigmatisering från omgivningen kan hindra eller äventyra ett gott liv. Viktiga skyddsfaktorer för hälsa och välmående är ett meningsfullt liv, social gemenskap samt att uppleva trygghet från vården.

Rapporten är baserad på intervjuer med 22 personer över 65 år som lever med hiv i Sverige. Urvalet fångar en variation i ålder, könsidentitet, sexuell identitet, familjesituation, överföringsväg, år med hiv, livs- och yrkeserfarenhet, bostadsort, migrationserfarenhet och socioekonomiska förutsättningar.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24057