En enkätstudie om livskvalitet hos personer som lever med hiv

Studien är en webbenkät som riktar sig till personer som lever med hiv. Enkäten är en uppföljning av studien "Att leva med hiv" som genomfördes av oss på Folkhälsomyndigheten i samarbete med Karolinska Institutet 2014. Teman som undersöks i den uppföljande enkätstudien är bland annat upplevd hälsa, livskvalitet, relationer, stigma och diskriminering.

Mellan den 1 december 2021 och 28 februari 2022 var webbenkäten öppen för alla som lever med hiv i Sverige. Resultaten från undersökningen planeras att presenteras under hösten 2022.

En intervjustudie med migranter som lever med hiv

Studien genomförs vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå Universitet, i samarbete med oss på Folkhälsomyndigheten. Teman som behandlas i studien är bland annat allmänt hälsotillstånd, uppskattad livskvalitet och upplevelser av stigman hos intervjudeltagarna.

Studien beräknas vara färdig under våren 2022.

Två litteraturöversikter om intersektionellt stigma, hiv och rasism

Intersektionellt stigma är ett analytiskt begrepp som används inom forskningen. Det beskriver hur olika former av diskriminering kan samspela och skapa stigman hos individer.

Vi genomför nu två kartläggande litteraturöversikter i ämnet, som beräknas vara färdiga under våren 2022.

Den ena rapporten handlar om intersektionellt stigma bland icke-vita personer som lever med hiv jämfört med icke-vita personer som inte lever med hiv. Den andra rapporten fokuserar på intersektionellt stigma bland icke-vita hbtqi-personer som lever med hiv jämfört med icke-vita hbtqi-personer som inte lever med hiv.

Förklaring av begrepp

  • Intersektionellt. Ett intersektionellt perspektiv beskriver hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra. Ordet kommer från engelska ordet intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Ett exempel är att en icke-vit person som lever med hiv kan uppleva en annan slags utsatthet än en vit person som lever med hiv.
  • Stigma/stigmatisering. Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. Detta kan leda till ett sämre bemötande och diskriminering i t.ex. arbetslivet eller i vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp.
  • Hbtqi-personer. Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson.

En intervjustudie med äldre personer som lever med hiv

Syftet med denna studie är att studera förutsättningar och utmaningar för att underlätta och trygga ett gott liv för äldre som lever med hiv. Vi planerar att genomföra studien under 2022.

En enkät om allmänhetens kunskap om och attityder till hiv

Enkäten är en uppföljning av studien Hiv i Sverige (2016), där vi undersöker allmänhetens kunskap om och kunskapsbehov gällande hiv samt tankar om hur det är att leva med hiv. Vi undersöker även allmänhetens erfarenheter av hivtestning. Studien genomförs våren 2022.

En registerstudie baserad på kvalitetsregistret Infcare HIV

Studien undersöker den hälsorelaterade livskvaliteten hos personer som lever med hiv i Sverige. Studien omfattar både en ögonblicksbild utifrån sociodemografiska och biomedicinska faktorer och en uppföljande analys. Bland annat kommer eventuella skillnader mellan personer som lever med hiv med migrationserfarenhet och de som är födda i Sverige att analyseras. Vi kommer även analysera personernas följsamhet till deras behandling, behandlingsutfall och upplevelser av biverkningar.