Att leva med hiv 2021–2023

Lyssna

Projektet Att leva med hiv 2021–2023 består av flera delprojekt. Olika metoder används för att studera livskvaliteten och livsvillkoren för personer som lever med hiv. Här beskrivs de olika delprojekten.

En enkätstudie om livskvaliteten hos personer som lever med hiv

Enkäten riktade sig till personer som lever med hiv och undersökte bland annat hälsa, livskvalitet, relationer, stigma och diskriminering. Mellan den 1 december 2021 och 28 februari 2022 var webbenkäten öppen för alla som lever med hiv i Sverige. Resultaten publicerades i juni 2023.

Enkätstudien är en uppföljning av studien "Att leva med hiv" som genomfördes av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Karolinska Institutet 2014.

En intervjustudie med migranter som lever med hiv

Teman som behandlas i studien är bland annat allmänt hälsotillstånd, uppskattad livskvalitet och upplevelser av stigman hos intervjudeltagarna. Studien genomfördes under 2021 i ett samarbete mellan oss på Folkhälsomyndigheten och Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå Universitet. Resultatet publicerades den 1 december 2022.

Två litteraturöversikter om intersektionellt stigma, hiv och rasism

Intersektionellt stigma är ett analytiskt begrepp som används inom forskningen. Det beskriver hur olika former av diskriminering kan samspela och skapa stigman hos personer.

En kartläggande litteraturöversikt om intersektionellt stigma, hivprevention och hivbehandling bland icke-vita hbtqi-personer publicerades den 29 november 2022.

Förklaring av begrepp

Intersektionellt

Ett intersektionellt perspektiv beskriver hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra. Ordet kommer från engelska ordet intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Ett exempel är att en icke-vit person som lever med hiv kan uppleva en annan slags utsatthet än en vit person som lever med hiv.

Stigma/stigmatisering

Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. Detta kan leda till ett sämre bemötande och diskriminering i t.ex. arbetslivet eller i vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp.

Hbtqi-personer

Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson.

En intervjustudie med äldre personer som lever med hiv

Syftet med denna studie var att undersöka förutsättningar för och utmaningar med att underlätta och trygga ett gott liv för äldre som lever med hiv. Studien genomfördes vid Borås Högskola under hösten 2022 och resultaten kommer att publiceras under 2024.

En enkät om allmänhetens kunskap om och attityder till hiv

Enkäten är en uppföljning av studien ”Hiv i Sverige” (2016) och undersöker allmänhetens kunskap om och attityder till hiv. Vi har även undersökt allmänhetens erfarenheter av hivtestning. Studien genomfördes i april 2022 och resultatrapporten publicerades den 1 december 2022.

En registerstudie baserad på kvalitetsregistret InfcareHIV

Studien är en registerstudie av InfCareHIV om den självrapporterade livskvaliteten hos personer som lever med hiv i Sverige. Studien omfattar deskriptiva data, utifrån sociodemografiska och biomedicinska faktorer, och en uppföljande analys. Bland annat undersöks skillnader i den självrapporterade livskvaliteten mellan personer med migrationserfarenhet och de som är födda i Sverige. Vi kommer även analysera personernas följsamhet till behandling, utfallet av behandlingen och upplevelser av biverkningar. Studien är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Datainsamlingen genomfördes under 2022 och rapporten publiceras under 2024.

Läs mer

Humant immunbristvirus (Hiv) och sexuellt överförda infektioner (STI)

Publikationer