Rapporten "Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst" riktar sig till personer som ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa. Rapporten behandlar två huvudområden: generella principer och praktiskt stöd för implementering. Checklistan är tänkt som ett konkret stöd för det praktiska implementeringsarbetet och återfinns både i rapporten samt i digitalt format för nedladdning.

Rapporten och den digitala checklistan riktar sig till beslutsfattare med ansvar för folkhälsofrågor liksom till utvecklingsledare, strateger och praktiker med samordnande uppgifter inom folkhälsoområdet i hela dess bredd.

Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Metodbeskrivning. Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst