För att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa behövs långsiktiga strategier och samordnade insatser som systematiskt genomförs på flera nivåer i samhället. I detta faktablad beskriver vi vad som är viktigt att tänka på i arbetet med att genomföra insatser. Faktabladet riktar sig främst till dig som arbetar med folkhälsa, speciellt med främjande och förebyggande arbete inom psykisk hälsa och suicidprevention i regioner, kommuner och organisationer.

Relaterade faktablad