Folkhälsans utveckling – årsrapport 2021

Lyssna

Den årliga uppföljningen av folkhälsan visar att hälsan skiljer sig åt mellan grupper och att den inte förbättras för alla. Dödligheten i flera kroniska sjukdomar minskar, men olika mycket för olika grupper. Rapporten visar också att psykiska besvär fortsätter att öka, främst bland unga vuxna och särskilt bland kvinnor.

Inte heller förutsättningarna för hälsa, som goda försörjningsmöjligheter och utbildning, förbättras för alla. Personer med kort utbildning, särskilt kvinnor, och även barn till föräldrar med kort utbildning är grupper som i flera avseenden halkar efter.

Sammantaget är det en lång väg kvar till att uppnå det folkhälsopolitiska målet om jämlik hälsa och stora skillnader riskerar att kvarstå om inte adekvata åtgärder sätts in. För att folkhälsan ska förbättras behöver hälsan bli bättre särskilt för dem med sämst hälsa och folkhälsoarbetet behöver stärkas i hela sin bredd för att det folkhälsopolitiska målet ska kunna uppnås.

Sverige har under 2020 blivit hårt drabbat av covid-19-pandemin. Hur pandemin och åtgärderna mot den påverkar andra hälsoutfall och förutsättningarna för hälsa studeras inte i denna rapport, så pandemins fulla effekt återstår att se. Effekterna av covid-19-pandemin kan på sikt komma att ytterligare förstärka ojämlikheten i hälsa.

Bilagor

Bilaga 1. Resultat i tabellform (PDF, 598 kB)

Bilaga 2. Beskrivning av indikatorer (PDF, 426 kB)

Bilaga 3. Metodbeskrivning (PDF, 452 kB)

Om vår folkhälsorapportering

Årsrapporten redogör för den långsiktiga utvecklingen av folkhälsan och för hur jämlikt hälsan är fördelad i befolkningen. Rapporten utgör i första hand ett kunskapsunderlag för regeringen men även för politiker och tjänstemän på regional nivå samt andra med intresse av att följa folkhälsofrågorna.

Utöver att resultaten sammanfattas i Årsrapporten med särskilt fokus på jämlik hälsa presenteras resultaten på drygt 30 separata webbsidor med interaktiva kartor och diagram. Tillsammans bildar de ett gemensamt rapporteringssystem.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 55
Artikelnummer: 21014