Så här jobbar vi med folkhälsorapportering

Lyssna

I rapporteringssystemet Folkhälsan i Sverige ingår en mängd olika indikatorer som mått på hälsan och dess bestämningsfaktorer. Resultaten innefattar både deskriptiv statistik och statistiska analyser. Till rapporteringssystemet hör en utförlig metodbeskrivning.

De data som använts kommer dels från register och dels från urvalsundersökningar i form av till exempel enkätstudier. En mängd analyser har gjort för att följa folkhälsan, både vad gäller nuläget och trender över tid. I resultatrapporterna för respektive målområde går det att se vilka källor som använts och där finns också en kortfattad beskrivning av de analyser som gjorts. I metodbeskrivningen kan du fördjupa dig ytterligare i vilka data som använts och hur de har bearbetats av Folkhälsomyndigheten.

Här kan du ladda ned Folkhälsan i Sveriges metodbeskrivning och definition av indikatorerna:

Beskrivning av indikatorer: Bilaga 2 till Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2023 (PDF, 369 kB)

Metodbeskrivning: Bilaga 3 till Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2023

Om vår folkhälsorapportering

Folkhälsan i Sverige är en del i Folkhälsomyndighetens samlade uppföljningssystem för en god och jämlik hälsa baserad på de åtta målområdena och olika aspekter av hälsa. Sammantaget ska uppföljningen visa utvecklingen mot det övergripande folkhälsopolitiska målet om att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation". Resultaten presenteras i separata resultatrapporter med diagram, samt sammanfattas i en Årsrapport med särskilt fokus på jämlik hälsa. Tillsammans bildar de ett gemensamt rapporteringssystem.