Folkhälsopolitikens målområden – Målområde 3: Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Lyssna

Faktabladet innehåller en snabb och översiktlig ingång till målområde 3: Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Syftet med bladet är att beskriva:

  • målområdets fokusområden och kärnindikatorer
  • kopplingar till Agenda 2030
  • myndigheter med ansvar för frågor som är av betydelse för målområde 3

Faktabladet riktar sig till aktörer på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med eller är intresserad av frågor som rör arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö och dess koppling till en god och jämlik hälsa.

Relaterad läsning

Författare: Folhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 22099