Faktabladet innehåller en snabb och översiktlig ingång till målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Syftet med bladet är att beskriva:

  • målområdets fokusområden och kärnindikatorer
  • kopplingar till Agenda 2030
  • myndigheter med ansvar för frågor som är av betydelse för målområde 8

Faktabladet riktar sig till aktörer på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med eller är intresserad av frågor som rör hälso- och sjukvård och dess koppling till en god och jämlik hälsa.

Relaterad läsning

Faktablad om folkhälsopolitikens åtta målområden