Hälsokonsekvenser av klimatförändring i Sverige – En risk- och sårbarhetsanalys

Lyssna

Klimatförändringen medför risk för hälsoeffekter av extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar. Den medför även risk för hälsoeffekter som ett resultat av förändring i ekosystemen som kan gynna olika smittämnen och sjukdomsöverförande vektorer.

I rapporten redovisas 17 hälsorisker i fallande ordning efter risknivå. För varje risk redovisas:

  • Hälsokonsekvenser: varför människor blir sjuka och vem som drabbas.
  • Sannolikhet: var och i vilken skala hälsokonsekvenserna kan komma att ske under tidsperioden 2021–2050.
  • Sårbarhet och kapacitet: en översiktlig nulägesbild över Sveriges sårbarhet och kapacitet att möta de olika hälsokonsekvenserna.

Rapporten kan utgöra ett användbart kunskapsstöd för de nationella myndigheter och länsstyrelser som berörs av klimatanpassningsförordningen (2018:1428). Den kan även utgöra ett stöd för andra aktörer och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, likväl som inom akademin.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 76
Artikelnummer: 21268