Miljöhälsa och hälsoskydd

Vårt uppdrag inom miljöhälsa och hälsoskydd är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i den fysiska miljön liksom att främja förutsättningarna för en miljö som bidrar till en god och jämlik hälsa. Vi tillsynsvägleder om miljöbalkens regler för hälsoskydd samt utfärdar tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel. Vi utgör kunskapsstöd inom miljörelaterad hälsa och samverkar med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom området.

 • Tillsynsvägledning hälsoskydd

  Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för människors hälsa. Det finns till exempel betydligt högre halter av många kemiska ämnen i luften inomhus…

 • Samhällsplanering och hälsa

  Samhällsplanering kan spela en viktig roll för att bidra till ökad jämlikhet i hälsa och en hållbar utveckling. Det handlar om att planera den fysiska och den sociala miljön utifrån ett miljömässigt…

 • Internationellt arbete

  Folkhälsomyndigheten representerar Sverige i arbetet med miljö och hälsa inom WHO Europa samt i Europeiska miljöbyrån (EEA) . Myndigheten deltar även i ett antal internationella nätverk som arbetar…

 • Miljömålen

  En långsiktigt hållbar utveckling är synonymt med att människan mår bra och har en god hälsa. Myndigheternas arbete handlar om att med hjälp av lagstiftning, information, uppföljning, samhällsplanering…

 • Uppföljning av miljöhälsa

  Folkhälsomyndigheten följer upp miljöhälsan i Sverige och rapporterar hur exponering och besvär av miljöfaktorer som inomhusmiljö, luftföroreningar, buller och solljus utvecklas.

 • Beredskap vid värmebölja

  Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, och med klimatförändringarna förväntas värmeböljor bli vanligare. Därför har Folkhälsomyndigheten sammanställt kunskap på området och tagit…

 • Bekämpningsmedel

  Ett bekämpningsmedel kan vara ett växtskyddsmedel som används för att skydda växtlighet, till exempel spannmål mot skador från djur, växter och mikroorganismer eller en biocid för att skydda mot materiell…

 • Omvärldsrapporter

  Här samlar vi omvärldsrapporter inom området miljöhälsa och hälsoskydd.

Gå till toppen av sidan