Miljöhälsa och hälsoskydd

Vårt uppdrag inom området hälsoskydd och miljöhälsa är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Vi vägleder kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för inomhusmiljö, hygien och objektburen smitta.

 • Tillsynsvägledning hälsoskydd

  Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för människors hälsa. Det finns till exempel betydligt högre halter av många kemiska ämnen i luften inomhus…

 • Samhällsplanering

  När det är aktuellt att förnya ett bostadsområde bör den fysiska planeringen även se till olika hälsofrämjande insatser.

 • Internationellt arbete

  Folkhälsomyndigheten representerar Sverige i arbetet med miljö och hälsa inom WHO Europa samt i Europeiska miljöbyrån (EEA) . Myndigheten deltar även i ett antal internationella nätverk som arbetar…

 • Miljömålen

  En långsiktigt hållbar utveckling är synonymt med att människan mår bra och har en god hälsa. Myndigheternas arbete handlar om att med hjälp av lagstiftning, information, uppföljning, samhällsplanering…

 • Uppföljning av miljöhälsa

  Folkhälsomyndigheten följer upp miljöhälsan i Sverige och rapporterar hur exponering och besvär av miljöfaktorer som inomhusmiljö, luftföroreningar, buller och solljus utvecklas.

 • Beredskap vid värmebölja

  Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, och med klimatförändringarna förväntas värmeböljor bli vanligare. Därför har Folkhälsomyndigheten sammanställt kunskap på området och tagit…

 • Bekämpningsmedel

  Ett bekämpningsmedel kan vara ett växtskyddsmedel som används för att skydda växtlighet, till exempel spannmål mot skador från djur, växter och mikroorganismer eller en biocid för att skydda mot materiell…

 • Omvärldsrapporter

  Här samlar vi omvärldsrapporter inom området miljöhälsa och hälsoskydd.

Gå till toppen av sidan