Hälsorelaterad livskvalitet bland nyanlända barn från Afghanistan, Irak och Syrien bosatta i Sverige Resultat från en enkätstudie om nyanlända barns hälsa

Lyssna

I det här faktabladet sammanfattar vi huvudresultaten från en tvärsnittsstudie om bestämningsfaktorer för hälsorelaterad livskvalitet bland nyanlända barn i Sverige. Data samlades in under 2018 och totalt 2 559 nyanlända barn i åldrarna 12–18 år från Afghanistan, Irak och Syrien besvarade vår enkät. Svarsfrekvensen var 26 procent.

Resultaten visar att hälsorelaterad livskvalitet skiljer sig åt mellan nyanlända barn bosatta i Sverige. Nyanlända i åldersgruppen 16–18 år, de som bor med andra än familj eller släktingar, barn från Afghanistan och ensamkommande har lägre hälsorelaterad livskvalitet. Högst hälsorelaterad livskvalitet har nyanlända barn som rapporterar att deras familj har en bra ekonomi.

Studien genomfördes i ett samverkansprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Röda Korsets Högskola. Alla studiens deltagare var nyanlända, det vill säga hade beviljats uppehållstillstånd i Sverige och blivit mottagna i en kommun, 2014–2018.

Faktabladet vänder sig främst till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Även yrkesgrupper inom t.ex. skola och socialtjänst eller ideella organisationer som i sitt arbete möter nyanlända barn och unga kan ha intresse av innehållet. Resultaten kan ligga till grund för planering och utformning av riktade insatser inom området.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 22141