Hur hänger olika skolfaktorer samman med ungdomars hälsa och välbefinnande i Sverige? – Analyser på data från Skolbarns hälsovanor

Lyssna

Enligt data från Skolbarns hälsovanor har andelen skolbarn med återkommande psykiska och somatiska besvär ökat under lång tid i Sverige. Förändringar inom den svenska skolan tros förklara en del av ökningen. I denna rapport tittar vi därför närmare på olika aspekter av skolmiljön, såsom relationer till lärare, klasskamrater och skolrelaterade krav, och vilken betydelse de har för skolbarns psykiska hälsa.

Resultaten visar att goda relationer till lärare och klasskamrater har samband med bättre självskattad hälsa, högre psykiskt välbefinnande och livstillfredsställelse samt färre hälsobesvär. Resultaten visar även ett samband mellan högre skolrelaterade krav och sämre självskattad hälsa, lägre psykiskt välbefinnande och lägre livstillfredsställelse. Insatser inom skolmiljön kan därför inverka positivt på barns och ungas hälsa.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 46
Artikelnummer: 22110