Skolbarns hälsovanor

Lyssna

Hur mår skolbarn i Sverige och vilka levnadsvanor har de? Hur har skolbarns hälsa och levnadsvanor förändrats över tid? Finns det skillnader i hälsa och vanor mellan olika grupper av skolbarn?

Det tar Folkhälsomyndigheten reda på genom undersökningen Skolbarns hälsovanor. Undersökningen är internationell och genomförs vart fjärde år i ett femtiotal länder i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO).

Syftet med Skolbarns hälsovanor

Syftet med studien Skolbarns hälsovanor (Health Behaviour in School-aged Children) är att se hur barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa ser ut och utvecklas över tid. Studien gör det möjligt att undersöka skillnader i hälsa mellan t.ex. flickor och pojkar, skolbarn i olika åldrar, från olika födelseregioner samt med olika socioekonomiska förutsättningar.

Skolbarns hälsovanor är en enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar. Enkäten fylls i under en lektionstimme. Deltagandet är frivilligt och skolbarnen är anonyma. Urvalet utökades 2021/2022 för att kunna presentera resultaten på regional nivå. I den senaste datainsamlingen (2021/2022) deltog därför nästan 42 000 skolbarn från drygt 2 000 skolor.

De flesta frågor i enkäten är desamma varje datainsamling och handlar om hälsa, livsvillkor, skolan, sociala relationer och levnadsvanor. I enkäten 2021/2022 ställdes nya frågor om skolstress, elev- och lärarrelationer, skolprestationer och psykisk hälsa till barn i alla tre åldrar. Även frågor om hur covid-19-pandemin har påverkat deras liv ställdes. Nya frågor om relationer och sexualitet ställdes till 15-åringar.

Studien har genomförts i Sverige vart fjärde år sedan 1985/1986. Den genomförs dessutom i närmare 50 länder i Europa, Nordamerika och Asien. Folkhälsomyndigheten ansvarar för genomförandet av studien i Sverige. Vidare finns ett nationellt team med forskare från universitet runt om i Sverige knutet till studien.

Resultat

Resultaten från Skolbarns hälsovanor presenteras i:

Vidare används resultaten av forskare, såväl i Sverige som internationellt.

Läs mer om

 • Huvudsakliga resultat 2021/2022 för Skolbarns hälsovanor

  Hur mår skolbarn i Sverige och vilka vanor har de? Hur har skolbarns hälsa och levnadsvanor förändrats över tid? Finns det skillnader i hälsa och vanor mellan olika grupper av skolbarn? Det tar Folkhälsomyndigheten reda på genom undersökningen Skolbarns hälsovanor.

 • Om undersökningen Skolbarns hälsovanor 2021/2022

  Under 2021/2022 genomfördes den tionde datainsamlingen inom studien Skolbarns hälsovanor. Fler skolor än tidigare bjöds in för att resultaten ska kunna presenteras för varje region. Undersökningen visar hur 11-, 13- och 15-åringar mår, har det i skolan och hemma samt vilka levnadsvanor de har.

 • Rapporter om skolbarns hälsovanor

  Folkhälsomyndigheten presenterar resultaten från undersökningen i en grundrapport, liksom i olika temarapporter.

 • Internationella jämförelser för Skolbarns hälsovanor

  WHO:s rapport med internationella resultat från 45 olika länder 2017/18 visar att skolbarn i Sverige har jämförelsevis goda relationer till föräldrar och lärare samt goda levnadsvanor. De rör sig dock lite och har oftare psykosomatiska besvär jämfört med skolbarn i andra länder.