Hur kan vi skjuta fram minderårigas alkoholdebut och minska deras alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador? – En kartläggande litteraturöversikt av metoder som används i Sverige

Lyssna

I Sverige används flera olika förebyggande metoder för att skjuta upp alkoholdebuten och begränsa konsumtionen och skadorna av alkohol bland minderåriga. Syftet med denna litteraturöversikt är att kartlägga kunskapen om dessa interventioner. Syftet är också att beskriva effekten av de interventioner som utvärderats i studier av god eller medelgod kvalitet. Översikten visar att det saknas kunskap om många av interventionerna.

Resultaten tyder samtidigt på att det finns kunskap om interventioner på områdena lagar och policy, hem och skola och hälso- och sjukvård medan det i stort sett saknas kunskap om interventioner på områdena informationskampanjer och multimodala insatser. Resultaten ska tolkas med försiktighet eftersom vi gjort en begränsad kvalitetsbedömning av studierna och vår beskrivning av interventionernas effekt utgår från artikelförfattarnas slutsatser.

Vi hoppas att översikten ska kunna stimulera till ett fortsatt kunskapsbaserat alkoholförebyggande arbete i Sverige och ett fortsatt arbete med att utvärdera sådana interventioner.

Relaterad läsning

Folkhälsomyndighetens uppdrag på ANDTS-området

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 26
Artikelnummer: 20176