Hur ser ungdomar på snus? – Erfarenheter och insikter från ungdomar om snus och snusanvändning

  • Publicerad: 8 april 2022
  • Artikelnummer: 22055
  • Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning

Användningen av snus bland unga i Sverige har ökat under de senaste åren, framför allt bland flickor.

För att få mer kunskap till det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet har Folkhälsomyndigheten intervjuat 25 ungdomar om snus och snusanvändning, framför allt nikotinsnus. Intervjufrågorna handlade om användning, exponering, hälsa och smaksättning.

Snus är vanligt och lätt att få tag på

Undersökningen visar att snus finns i ungdomarnas vardagsliv och i stort sett alla har personer i sin omgivning som snusar. En del menar även att de blir exponerade för snus i sociala medier, oftast i marknadsföring.

Många tror att grupptryck är den största anledningen till att man börjar snusa, och att ens vänner snusar. Alla som någon gång har snusat provade först tillsammans med vänner. Att snusa anses också vara lite coolt och populärt.

De flesta ungdomarna tror att snus är den mest populära tobaks- eller nikotinprodukten bland tonåringar i dag, speciellt nikotinsnus som ofta är smaksatt. Vad vänner och andra personer i ens omgivning använder styr oftast vilken produkt man själv väljer. Priset och hur lätt en produkt är att få tag på kan också påverka. Men tillgången på snus verkar inte vara något problem eller något som ungdomarna reflekterar över i stor utsträckning.

Snus ses som måttligt ohälsosamt

De ungdomar som aldrig provat snus har generellt en negativ inställning och beskriver snusande som onödigt, skadligt för hälsan och beroendeframkallande. De flesta, oavsett om de själva provat eller inte, tycker dock inte att snusande är en stor fråga eftersom det är så pass vanligt och menar att alla själva får välja.

Ungdomar som ibland snusar är överens om att det har negativa effekter på hälsan och är medvetna om riskerna, men de snusar ändå. Snus jämförs också med cigaretter som upplevs vara mer skadligt för hälsan.

Nikotinsnus är särskilt populärt bland unga

Nikotinsnus ses av många ungdomar som fräschare, trendigare och bättre för hälsan än tobakssnus. Trender i olika grupper kan också påverka valet av snussort, och bilden är att det främst är tjejer och yngre personer som använder nikotinsnus.

Ungdomarna tror att smaksatt snus gör att fler provar eller fortsätter att snusa. Flera menar att tillverkarna avsiktligt har valt smaker som lockar unga, till exempel godis- och fruktsmaker.

Om publikationen

Denna intervjustudie syftar till att ge fördjupad kunskap om ungdomars erfarenheter och tankar om snus, framförallt nikotinsnus. Målgrupper för publikationen är personer som arbetar med hälsofrämjande eller förebyggande insatser inom skolor, kommuner, länsstyrelser och regioner.

Rapporten har tagits fram av utredare på enheten för tobaksprevention. Josefin P Jonsson har varit ansvarig enhetschef.

Folkhälsomyndigheten

Anna Bessö
Avdelningschef

Varför behövs mer kunskap om snus bland unga?

Det finns idag olika sorters snus som skiljer sig åt i innehåll och i hur de olika produkterna regleras. I den här rapporten används snus som begrepp oavsett sort. Tobakssnus används för att beskriva snus som innehåller tobak och nikotin, och nikotinsnus används för att beskriva det snus som innehåller enbart nikotin.

Vi har idag begränsad kunskap om ungdomars attityder och tankar om nyare nikotinprodukter som nikotinsnus. För ett framgångsrikt tobaks- och nikotinförebyggande arbete behövs mer kunskap om hur ungdomar ser på snus och snusanvändning, framför allt nikotinsnus.

Nikotinsnus är en nyare produkt än tobakssnus och omfattas inte ännu av någon skyddsreglering såsom åldersgräns eller marknadsföringsförbud. Det är därför möjligt att marknadsföra nikotinsnus på ett tydligare sätt mot ungdomar. Nikotinkoncentrationen varierar men kan vara densamma eller högre än halterna i tobaksprodukter. Nikotinsnus kallas även bland annat för vitt snus och nikotinpåsar och är ofta smaksatt med godis- och fruktsmaker.

Användningen av snus bland unga i Sverige har ökat under de senaste åren, framför allt bland flickor. Ökningen ses både bland elever i årskurs nio och bland elever i gymnasiet år två (1). En stor andel uppgav också att de någon gång under 2021 provat nikotinsnus, 18 procent av elever i årskurs nio och över 30 procent av gymnasieelever. Vi vet ännu inte om den ökning vi ser i snusanvändningen beror på att ungdomar i högre utsträckning använder tobakssnus, nikotinsnus eller en kombination av båda.

För att få en ökad kunskap om hur ungdomar ser på snus och snusanvändning och därigenom skapa bättre förutsättningar för ett framgångsrikt förebyggande arbete har vi genomfört en intervjustudie med ungdomar mellan 13 och 19 år. I denna rapport sammanfattar vi ungdomarnas erfarenheter och resonemang om användning, exponering, hälsa och smaksättning av snus.

Så har vi genomfört intervjustudien

Intervjustudien genomfördes av Gullers Grupp på uppdrag av Folkhälsomyndigheten under november och december 2021. Totalt intervjuades 25 ungdomar. Vi ville ta del av tankar om snus både från ungdomar som provat och som inte provat nikotinsnus. Därför rekryterades 15 ungdomar som någon gång provat nikotinsnus och tio ungdomar som inte hade provat någon typ av snus. De ungdomar som provat nikotinsnus kan också ha använt tobakssnus. Ungdomarna var 13–19 år gamla. Ungefär lika många flickor som pojkar deltog i studien och ungdomarna bodde på olika platser i Sverige. Ungdomarna rekryterades med hjälp av underleverantören Norstat Sverige. En förfrågan om att delta skickades ut till deras rikstäckande undersökningspanel för att rekrytera ungdomar 16-19 år. För rekryteringen av ungdomar 13-15 år skickades istället en förfrågan ut till vårdnadshavare för godkännande innan ungdomarna tillfrågades.

Innan intervjuerna påbörjades fick ungdomarna information om att de när som helst kunde välja att avsluta intervjun, att underlaget hanteras anonymt och att svaren inte kan kopplas till dem själva. Intervjuerna följde en intervjuguide med frågor om användning, exponering, hälsa och smaksättning (se bilaga). De transkriberade intervjuerna analyserades genom att identifiera gemensamma utsagor och teman.

Nikotinsnus omfattas ännu inte av någon åldersgräns för köp. De ungdomar som är över 18 år har rätt enligt lag att köpa tobakssnus och har därför tillgång till snus på ett annat sätt än ungdomarna under 18 år. Vi har inte redovisat resultatet utifrån ålder men är medvetna om att det kan påverka hur ungdomarna har svarat med tanke på exempelvis tillgänglighet.

Vad säger ungdomarna i studien om snus?

Ingen stor grej att prata om snus

Ungdomarna i studien gör ingen tydlig uppdelning mellan tobakssnus och nikotinsnus utan pratar i stället generellt om snus eller om specifika snusmärken. De flesta upplever att personer i deras omgivning pratar om snus som att det är en ”nice och cool sak”, särskilt unga.

Det sker dagligen att det händer runt om mig. Jag ser folk runt mig hela tiden som har snus i sig och snusdosor på sig. Det är nästan inget jag reflekterar över längre för det har blivit så vanligt. (Kille, har provat)

Det verkar inte vara någon stor sak att prata om snus och inget som ungdomarna har funderat så mycket på.

Jag har aldrig varit med att man pratar om det så. Men det är mer ”kan jag ta en prilla av dig?” typ. [Rent generellt?] Man pratar inte så mycket om det. Man lägger inte märke till det längre. Det är så vanligt. Man pratar inte om det längre typ. (Tjej, har provat)

Flera av ungdomarna menar att äldre oftare pratar om snusning som en dålig sak och menar att unga bör avstå från att börja. Även unga kan dock prata negativt om snus, till exempel att det är onödigt och dåligt för hälsan.

Snus finns i ungdomarnas vardagsliv

I stort sett alla ungdomar beskriver att de har personer i sin omgivning som snusar. Det är oftast vänner, vänners vänner eller andra elever på skolan, men många har även familjemedlemmar som snusar såsom föräldrar, syskon eller äldre släktingar.

Hemma, då har jag (. . .) som snusar. I skolan är det någon som går runt lite då och då. Och på fritiden har jag några kompisar som går runt. Men mest hemma, för där är det konstant. (Kille, har inte provat)

Några få ungdomar nämner att deras lärare använder snus i skolan. De flesta ser folk som snusar i skolan eller i hemmet. Andra platser som nämns är framför allt på fester, på stan och på restauranger och kaféer.

I skolan och allt. Och fester. På stan, bussar och, där jag är. Då ser jag väl inte bara nikotin utan tobakssnus också. (Tjej, har provat)

En del menar även att de blir exponerade för snus i sociala medier, men oftast i marknadsförande syfte. De har svårare att uttala sig om snusanvändning bland influerare, kändisar eller andra personer som ungdomarna ser upp till, för de upplever att det sällan syns när någon använder snus. De flesta av ungdomarna verkar heller inte ha reflekterat över saken så mycket. Flera tror dock att snusning förekommer även bland dessa personer.

Om man kollar på någons Snapchat så kan det förekomma att det både är det ena eller det andra. Så det förekommer väl där, men det är inte jätteofta jag ser det och blir påverkad av det i sociala medier. (Kille, har provat)

Snus är onödigt och skapar ett beroende

Ungdomar som aldrig provat har generellt en negativ inställning och ger flera anledningar till att inte snusa. Det beskrivs som onödigt och något som inte är bra, bland annat eftersom det skapar ett beroende och är skadligt för hälsan. Flera tar upp att snusande ger dåliga tänder och är skadligt för tandköttet.

En av ungdomarna beskriver att hen fick ont i huvudet och mådde illa första gången och har därför inte snusat igen. Andra nämner också illamående när de snusade första gången men har ändå fortsatt.

Andra skäl till att inte snusa är att det kostar för mycket pengar och att det är svårt att dölja för sina föräldrar. Att inte ha någon i sin omgivning som snusar spelar också in.

För min del är det för att jag inte har några runt omkring mig som använder det, varken familj eller vänner. Jag har ingen väg in om man säger så. Sen får man lära sig väldigt mycket om det i skolan – att inte använda det, vad det innehåller med nikotin och de här ämnena som gör att det fräter på tänderna och läppen. (Tjej, har inte provat)

Även bland ungdomar som själva provat finns de som tycker att snus är dåligt, av samma anledningar. De flesta, oavsett om de själva provat eller inte, tycker dock inte att snusande är en stor fråga och har ingen stark åsikt om andras snusanvändning. De menar att det är så pass vanligt och upp till varje person att själv välja.

Jag har inget problem med om någon använder snus i min närhet. Det är väl ganska normalt, i alla fall där jag hänger, att man snusar om man vill, och det är ingen som dömer. Så det är ganska normalt nästan. (Kille, har provat)

Vänner påverkar mest första gången

Grupptryck är den största anledningen till att snusa, enligt många, och att ens vänner snusar.

En stor majoritet av det är socialt. Gör ens kompisar det så hakar man på. Jag tror verkligen att det är det som gör det. (Kille, har provat)

Att snusa anses också vara lite coolt och populärt. Alla intervjupersoner som någon gång snusat provade för första gången tillsammans med vänner, ofta i festsammanhang. Många blev tillfrågade att prova av vänner som snusar. En del beskriver att de provade som en kul grej och många var nyfikna på hur det känns i kroppen att snusa.

Det var väl att man har hört om nickokickar och sånt där. Och farsan snusar så det kan också ha hjälpt till och gjort det lättare att kunna rättfärdiga det, eller vad man ska säga. Men det är mest att man hört folk prata om nickokick och att det är gott och skönt. (Kille, har provat)

Majoriteten håller med om att det påverkar andra eller en själv att höra personer prata om eller använda snus, genom att det blir mer accepterat och normaliserat. Framför allt skapar det ett grupptryck, men även nyfikenhet, vilket kan göra att fler vill testa.

Ja, det är anledningen till att jag testade. Så det är klart att det spelar roll. Folk hade inte snusat annars. Så det tror jag påverkar folk. Men för min del handlade det bara om att testa och inte fortsätta. Så folk fortsätter nog inte för att hoppa på en trend. (Kille, har provat)

En del menar att andras snusande inte påverkar dem personligen, men att det troligtvis kan påverka andra.

Jag skulle inte säga att det påverkar mig direkt. Men det kan säkert påverka någon annan och få dem att börja. Att det kan vara lätt att fastna i det för vissa. Att man vill prova det någon annan föreslagit och så. Men det är olika beroende på hur man är som person, hur mycket man påverkas av andra. (Kille, har provat)

Första gången var det ungefär lika vanligt att ungdomarna använde nikotinsnus som tobakssnus. Flera tar upp att det är vad ens vänner bjuder på som styr vilken sorts snus man väljer.

En av ungdomarna provade snus för att ersätta cigaretter och för att bli av med sitt rökberoende. Flera andra nämner att de har vuxna i sin närhet som började snusa i samband med att de slutade röka.

Smaksättningen påverkar

Ungdomarna är överens om att smaksatt snus troligtvis gör att fler provar eller fortsätter att snusa. Flera menar att det finns en anledning till att snuset har smaker som lockar unga såsom godis- och fruktsmaker.

Jag tror att det gör så att fler använder snus, för det gör det mer attraktivt till yngre personer och jag kan tänka mig att smaken är väldigt vuxen. Likt energidryck, att energidryck utan tillsättning smakar nästan lite bittert, och att dricka det jättemycket är inte så kul. Men att ta det med körsbärssmak eller vattenmelon gör så att det smakar gott. Då vill man använda det. (Kille, har inte provat)

En del menar att smaksatt snus bara finns för att tobaksbolagen ska tjäna mer pengar, och att det bidrar till att fler börjar och fortsätter snusa. Några av ungdomarna menar att smaksatt snus är trevligt för dem som snusar – snuset blir godare, det finns något för alla och det går att variera sig. Samtidigt finns även hos dessa personer en tanke om att smaksatt snus troligtvis ökar användningen, vilket i sig inte anses bra.

Det är väl kul för dem att de kan testa olika smaker. Men samtidigt blir det väl mer intressant då också, att folk börjar snusa, och det tänker jag är något negativt. (Kille, har provat)

Skillnaden mellan smaksatt nikotinsnus och tobakssnus har de flesta svårt att säga något om. Några tror att det finns fler smaker på nikotinsnus och att det är mer populärt än tobaksvarianter. Smaksatt tobakssnus anses heller inte smaka lika mycket av smaksättningen som nikotinsnus eftersom smaken av tobak oftast tar över. En del tror dock att smak spelar mindre roll och att valet i första hand handlar om det ska vara med eller utan tobak.

Tobak smakar ju liksom i sig. Så det känns lite svårare att dölja smaken kanske. Det finns inte så mycket smaker man kan ha då. Jag vet inte ens om det finns typ jordgubbssmak och så. Jag vet att det finns olika smaker till tobakssnus men jag vet inte om det är efter riktiga smaker eller vad man ska säga, som man kan äta. (Tjej, har provat)

Nikotinsnus mer populärt bland unga

De flesta ungdomar upplever inte att det pratas olika om tobakssnus och nikotinsnus, utan att man oftast pratar generellt om snus. En del har dock uppmärksammat en viss skillnad och menar bland annat att nikotinsnus inte ses som ”riktigt” snus, men att det däremot är ett mer kvinnligt, hälsosammare och fräschare alternativ. Tobakssnus anses generellt vara skadligare, något dyrare och mer ofräscht.

Nej, det har mest handlat generellt om snus. Det brukar inte finnas någon jämförelse, utan det brukar handla om snus bara. (Kille, har provat)

Ungdomarna har också olika tankar om varför man väljer tobakssnus eller nikotinsnus. En del menar att det är kicken man vill åt och att sorten är mindre viktig. Andra tror att de som använder tobaksnus vill åt något tyngre och den klassiska snussmaken, medan de som använder nikotinsnus väljer det för att det är trendigt, mindre ohälsosamt och för att det smakar bättre.

Intrycket är att tjejer och unga i större utsträckning använder nikotinsnus medan killar, mer vana snusare och äldre föredrar tobakssnus. Flera menar också att tobakssnus är vanligare på landsbygden och nikotinsnus är vanligare i staden. Olika trender i olika grupper kan också påverka valet.

Du har en annan status om du är punkig och röker cigaretter efter skolan, eller om du snusar och är eparaggare. I de grupperna är det olika saker som är coolt. (Kille, har inte provat)

De personer som snusar i ungdomarnas omgivning använder både nikotinsnus och tobakssnus, enligt ungdomarna. Bland vänner och skolkamrater upplevs nikotinsnus vara särskilt vanligt, men även tobakssnus är vanligt förekommande i många umgängeskretsar. I familjen tycks tobakssnus vara det vanligaste. De ungdomar som själva provat att snusa har oftast mer kunskap om vilka snusmärken som innehåller tobak och vilka som inte gör det.

Negativt för hälsan men man snusar ändå

Ungdomarna som använder snus är överens om att snuset har negativa effekter på hälsan och de är medvetna om att det finns risker, men de snusar ändå. Flera menar att det påverkar tandköttet och munhälsan samt leder till sämre kondition och ökad risk för olika sjukdomar.

Beroendet i sig anses också kunna påverka psykiskt, antingen för att det kan påverka sociala relationer, eller för att ens psykiska mående blir sämre utan snus. Ungdomarna har svårt att avgöra skillnaden mellan tobakssnus och nikotinsnus, men de flesta tror att tobakssnus är mer skadligt. Flera är dock osäkra på exakt hur snus påverkar hälsan.

Ja, det gör det väl. Jag vet att tänderna gulnar, det bränner på tandkött och läpp, det är beroendeframkallande. Du blir beroende av det, ett fysiskt beroende, så om du inte får det så mår du dåligt och blir sur. (Kille, har inte provat)

Inga planer på att sluta snusa

De flesta som någon gång provat har sedan använt snus flera gånger eller fortsatt att snusa mer regelbundet. Många som snusat flera gånger menar att de behöver nikotinkicken, antingen för att stressa ner eller för att bli piggare. De mår bättre av att snusa och väljer därför att fortsätta. Någon fortsätter att snusa för att det smakar gott. Det är även socialt att snusa eftersom deras vänner gör det och det förekommer ofta på fester.

De flesta har någon gång tänkt på att sluta men inte aktivt försökt eftersom de upplever att de snusar så pass sällan eller inte är beroende.

Ja. Eller egentligen inte, för jag har alltid känt att jag haft ganska bra kontroll. Så jag har aldrig känt att jag haft en anledning till att sluta. Jag känner mest att jag gör det jag tycker är kul. (Kille, har provat)

Flera faktorer påverkar valet av tobaks- och nikotinprodukt

De flesta ungdomarna i studien tror att snus är den mest populära tobaks- eller nikotinprodukten bland tonåringar i dag, speciellt nikotinsnus. Vad vänner och andra personer i ens omgivning använder styr oftast vilken tobaks- eller nikotinprodukt man själv väljer. Priset anses också påverka valet.

Cigaretter är väldigt dyrt medan snus är lite billigare, eller mycket billigare, speciellt [snusmärke]. Så det kan verkligen också påverka. Alla har inte jobb utan många lever på veckopeng och månadspeng från sina föräldrar. Så det kan absolut också påverka. (Tjej, har provat)

Hur lätt det är att få tag på en produkt kan också påverka vad man väljer, och en av ungdomarna nämner att snus är mer tillgängligt än cigaretter. Flera av ungdomarna menar dock att tillgängligheten oftast inte är ett problem.

Produktens styrka är vidare viktigt för en del ungdomar.

Jag vet inte, men oftast är det hur mycket det innehåller av tobak och nikotin. Så styrkan. Det finns olika ploppar, 1–4 tror jag det rankas efter. Så det är mest det de utgår ifrån. Sen är det också de som går på det som är populärast. (Kille, har provat)

Att höra eller se reklam för snus på sociala medier upplevs också påverka vilken produkt eller vilket märke ungdomarna väljer.

Jag tror det handlar mycket om vad influencers marknadsför. Det finns ganska många kändisar som marknadsför snus och e-cigaretter och så. Och jag vet att det finns många som marknadsför just [snusmärke] och [snusmärke], till exempel, och många tonåringar ser ju upp till de människorna, följer vad de gör och man vill använda samma produkter som dem, därför köper man mer av just det som de marknadsför. Än vad man annars brukar se på sociala medier. (Tjej, har inte provat)

Både de som har och de som inte har provat snus upplever att cigaretter och rökning är värre än snus på flera olika sätt. Att röka anses farligare för hälsan eftersom det förstör lungorna och ökar risken för cancer. Rökning luktar och påverkar andra runt omkring, och de som röker utsätter andra för passiv rökning, vilket bidrar till en mer negativ syn.

Jag tänker att snus är det bästa. För det skadar inte hälsan lika mycket. Det är väl billigare också, tror jag. Men jag har aldrig testat cigg eller någonting. Jag tycker snus duger. Jag tycker det är det bästa. Så länge man är medveten om konsekvenser och allt det, så är det väl okej. (Kille, har provat)

Någon har även testat e-cigaretter men upplever att det är både dyrt och dåligt för hälsan. Andra ser inte något problem med att använda tobaks- eller nikotinprodukter utan menar att det är upp till varje individ att bestämma själv.

Våra tankar om undersökningen

Ungdomarna beskriver att snus finns i deras vardag och inte är något som de reflekterar så mycket över, oavsett variant. Snus används i de flesta miljöer som de rör sig i, däribland skolan och hemmet. I dag finns tillgänglighetsbegränsade åtgärder i tobakslagstiftningen för tobakssnus och handeln har egna rekommendationer om 18-årsgräns vid försäljning av nikotinsnus. Men tillgången på snus verkar inte vara något problem eller något som ungdomarna reflekterar över i stor utsträckning.

I marknadsföringen framställs nikotinsnus bland annat som fräscht, och i intervjuerna framkommer det att ungdomarna upplever nikotinssnus just så. De verkar vara medvetna om att marknadsföringen är riktad till deras åldersgrupp och att just fräschheten och smaksättningen påverkar användningen och synen på nikotinsnus.

Tidigare studier av e-cigaretter visar att vissa smaker, främst söta, gör att fler ungdomar vill både prova och använda produkterna. E-cigaretter med frukt- och godissmaker uppfattas också som mindre skadliga än de med tobakssmak (2). Ungdomarna i denna intervjustudie uttrycker att smaksatt snus påverkar användningen på ett liknande sätt och gör så att fler provar och också fortsätter att snusa efter första gången.

Ungdomarna som använder snus är medvetna om den negativa effekten på hälsan men väljer att snusa ändå. Nikotinsnus ses generellt som mindre skadligt för hälsan än tobakssnus men flera är osäkra på mer specifika hälsoeffekter. Snus jämförs med cigaretter som upplevs som mer skadligt. Detta skulle kunna påverka ungdomarnas syn på hälsoeffekterna eftersom snus beskrivs som det hälsosammare alternativet.

Trender i olika grupper kan påverka valet av snussort, och bilden är att tjejer och yngre personer i första hand använder nikotinsnus. Användningen av snus har också ökat under de senaste åren, framför allt bland flickor. Bland elever i gymnasiet år två har en högre andel flickor än pojkar provat nikotinsnus medan tobakssnus historiskt alltid varit mer förekommande bland pojkar (1).

Det är viktigt att skydda barn och unga från att börja använda nikotinprodukter eftersom de har lättare att fastna i ett beroende. Den här undersökningen kan bidra till det förebyggande arbetet genom att den ger kunskap om ungdomars attityder och beteenden – om de själva har provat snus och varför, hur de upplever att de exponeras för snus och deras tankar om hälsa och smaksättning.

Referenser

  1. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Skolelevers drogvanor 2021. Stockholm: CAN; 2021. [citerad 9 mars 2022]. Hämtad från: https://www.can.se/publikationer/cans-nationella-skolundersokning-2021/
  2. Meernick C, Baker HM, Kowitt SD, Ranney LM, Goldstein AO. Impact of non- menthol flavors in e-cigarettes on perceptions and use: an updated systematic review. BMJ Open 2019 Oct 16;9(10):e031598.

Hur ser ungdomar på snus? – Erfarenheter och insikter från ungdomar om snus och snusanvändning

Lyssna

Rapporten beskriver erfarenheter och insikter från ungdomar om snus och snusanvändning, framförallt nikotinsnus. Den baseras på intervjuer med 25 ungdomar mellan 13 och 19 år om användning, exponering, hälsa och smaksättning av snus. Rapporten vänder sig till dig som arbetar med hälsofrämjande eller förebyggande insatser inom skolor, kommuner, länsstyrelser och regioner.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22055