Minimipris per enhet innebär att det finns ett lagstadgat lägsta pris för vad alkoholdrycker får kosta baserat på en drycks innehåll i gram ren alkohol. I den här litteraturöversikten har vi sammanställt forskning om minimipris har någon påverkan på alkoholrelaterad ojämlikhet i hälsa.

Översikten tyder på att ett minimipris kan bidra till minskad ojämlikhet i hälsa genom att minska konsumtion av alkohol och relaterad sjuklighet och dödlighet i grupper med låg socioekonomisk position och/eller hög konsumtionsnivå.

Resultatet ska tolkas med försiktighet eftersom ingen av studierna är utförd i Sverige och de flesta är modelleringsstudier med stor osäkerhet.

Minimipris per enhet är en policyåtgärd som bland annat har införts i Skottland och delar av Australien och Kanada.

Litteraturöversikten är en del i myndighetens uppföljning av det vetenskapliga stödet för policyåtgärder på folkhälsoområdet. Översikten publiceras som en rapport eftersom kunskapen är relevant för beslutsfattare på nationell nivå och andra aktörer som arbetar med alkoholförebyggande arbete.