Kärnindikatorer för uppföljning av det folkhälsopolitiska målet

Lyssna

Den här rapporten sammanfattar de kärnindikatorer som Folkhälsomyndighetens har tagit fram för att följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Kärnindikatorerna har valts ut från myndighetens bredare uppföljningssystem av folkhälsan som är en del av stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet. Syftet med urvalet av kärnindikatorer är att på ett samlat sätt kunna följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet utifrån folkhälsopolitikens åtta målområden samt med ett antal generella hälsomått som sammanfattar hälsotillståndet.

Rapporten riktar sig till nationella, regionala och lokala aktörer som arbetar med folkhälsofrågor.

Bilagor

Bilaga 1 Kärnindikatorer för uppföljning av hälsa i det folkhälsopolitiska ramverket (PDF, 234 kB)

Bilaga 2 Kärnindikatorer för uppföljning av målområden i det folkhälsopolitiska ramverket (PDF, 230 kB)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 22019