Konsoliderad version av FoHMFS 2014:2 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgiftsinhämtning för statistik och tillsyn enligt alkohollagen

 • Publicerad: 2 januari 2014
 • Uppdaterad: 1 mars 2022
 • Folkhälsomyndigheten

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:2

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd från grundförfattningen till den senaste ändringsförfattningen. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2022:64.

 • Grundförfattning gäller från och med: 3 januari 2014
 • Senaste lydelse gäller från och med: 1 mars 2023 (HSLF-FS 2022:64)

Se tryckta versioner som pdf

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om vilka uppgifter den som bedriver verksamhet med stöd av alkohollagen ska lämna till Folkhälsomyndigheten. (HSLF-FS 2022:64).

1 a § Författningen ska tillämpas av

 1. den som tillverkar alkoholdrycker och sprit som inte är fullständigt denaturerad,
 2. den som bedriver partihandel med spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, och
 3. den som bedriver handel med teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad. (HSLF-FS 2022:64).

2 Tillverkare ska lämna uppgifter om tillverkad volym av sprit och alkoholdrycker samt beräknad tillverkad volym av spritdrycker.

Partihandlare ska lämna uppgifter om spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i volym för

 1. försäljning inom Sverige,
 2. import och införsel, och
 3. export och utförsel. (HSLF-FS 2022:64).

2 a § Den som har rätt att bedriva handel med teknisk sprit ska lämna uppgifter om spriten i volym för

 1. försäljning inom Sverige,
 2. import och införsel, och
 3. export och utförsel. (HSLF-FS 2022:64).

2 b § Den som tillverkar sprit som är avsedd att användas till teknisk sprit eller importerar eller för in teknisk sprit ska redovisa användningsområdet när den används i den egna verksamheten. (HSLF-FS 2022:64).

3 § Den som är skyldig att lämna uppgifter ska varje år lämna in uppgifter för perioden 1 januari–31 december. Uppgifterna ska lämnas in via Folkhälsomyndighetens e-tjänst eller enligt fastställt formulär.

Uppgifterna ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars nästkommande år. (HSLF-FS 2022:64).

Vilka uppgifter som ska lämnas och när

2 § Tillverkare ska lämna uppgifter om tillverkad volym av alkoholdrycker och beräknad tillverkning av spritdrycker.

Partihandlare ska lämna uppgifter om spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i volym, för

 1. försäljning inom Sverige,
 2. import och införsel, och
 3. export och utförsel. (HSLF-FS 2019:27).

3 § Den som är skyldig att lämna uppgifter ska varje år lämna in uppgifter för perioden 1 januari–31 december. Uppgifterna ska lämnas in via Folk- hälsomyndighetens e-tjänst eller på blanketten Statistikrapport försäljning/tillverkning som är framtagen av Folkhälsomyndigheten.
Uppgifterna ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars nästkommande år. (HSLF-FS 2019:27).

4 § Om en rätt som avses i 1 a § upphör ska uppgifterna lämnas till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars året efter det att rätten har upphört. (HSLF-FS 2019:27).

5 § Visar den uppgiftsskyldige att det på grund av särskilda omständigheter finns hinder att lämna uppgifter inom föreskriven tid kan Folkhälsomyndigheten medge att dessa lämnas senare. En underrättelse om hinder ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den dag då uppgifterna skulle ha kommit in till myndigheten.

Observera

Uppgifter om teknisk sprit enligt 3 § ska lämnas första gången senast den 1 mars 2024 för perioden 1 mars–31 december 2023, se HSLF-FS 2022:64.

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:2 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgiftsinhämtning för statistik och tillsyn enligt alkohollagen

Lyssna

Konsoliderad version att läsa på skärm

Detta är en konsoliderad föreskrift. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen (pdfer finns i publikationen). Ändringar markeras genom att nummer på senaste ändringsförfattningen anges inom parentes efter den paragraf som ändrats. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2022:64.

För uppgift om bemyndigande, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive författning.

Läs den senaste versionen av föreskriften genom att klicka på "Läs publikation".

Konsoliderad version sammanfattar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad: