Konsoliderad version av FoHMFS 2014:6 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis

 • Publicerad: 3 januari 2014
 • Uppdaterad: 1 juli 2019
 • Folkhälsomyndigheten

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:6

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd från grundförfattningen till den senaste ändringsförfattningen. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2019:10.

 • Grundförfattning gäller från och med: 3 januari 2014
 • Senaste lydelse gäller från och med: 1 juli 2019 (HSLF-FS 2019:10)

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om de uppgifter om kommunens beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker som ska finnas i ett tillståndsbevis. Föreskrifterna omfattar inte beslut om endast tillfälliga förändringar i ett gällande serveringstillstånd.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med:

 • tillståndsbevis: handling som visar vad en kommun har medgivit tillståndshavaren i fråga om servering av alkoholdrycker,
 • restaurangnummer: nummer som byggs upp enligt bilagan och som kommunen tilldelar serveringsstället eller tillredningsstället i fråga,
 • kategorikod: kod enligt bilagan och som betecknar till vem servering får ske, vilken eller vilka alkoholdrycker som får serveras och uppgift om det är fråga om servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod.

Kommunens beslut

3 § Tillståndsbeviset ska innehålla följande uppgifter om kommunens beslut

 1. beslutets diarienummer,
 2. beslutsdatum,
 3. beslutsfattare,
 4. tillståndets giltighetstid,
 5. kategorikod,
 6. serveringstider, och
 7. meddelade villkor.

Allmänna råd

Provsmakning

Om en tillverkare av alkoholdrycker med ett stadigvarande serveringstillstånd anmält till kommunen att han eller hon avser att erbjuda provsmakning bör det framgå av tillståndsbeviset att tillståndshavaren har rätt att erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället.

Kryddning av spritdryck som ska serveras som snaps

Om en tillståndshavare med ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker anmält till kommunen att han eller hon avser att krydda spritdryck som ska serveras som snaps bör det framgå av tillståndsbeviset att tillståndshavaren har rätt att framställa snaps.

Tillståndshavare

4 § Tillståndsbeviset ska innehålla följande uppgifter om tillståndshavaren:

 1. organisationsnummer eller, i fråga om enskild firma, personnummer,
 2. namn,
 3. adress, postnummer och postadress, och
 4. telefon, mobiltelefon eller e-post.

När det gäller tillstånd för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme ska tillståndsbeviset endast innehålla uppgifter enligt första stycket 1 och 2 för varje tillståndshavare. (HSLF-FS 2019:10).

Serveringsställe

5 § Tillståndsbeviset ska innehålla följande uppgifter om serveringsstället eller när det gäller cateringverksamhet om tillredningsstället som serveringstillståndet avser:

 1. restaurangnummer, dock inte för tillfälligt tillstånd,
 2. namn, och
 3. adress, postnummer och postadress där serveringsstället eller tillredningsstället är placerat.

Serveringsutrymme

6 § Av tillståndsbeviset ska det framgå i vilka lokaler eller utrymmen servering är tillåten. Detta gäller inte vid rumsservering och/eller servering från minibar.

Däremot ska det framgå att sådan servering bedrivs.

Uppgiften om lokaler eller utrymmen kan uteslutas för stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet.

7 § Tillståndsbevis för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska innehålla tillståndshavarens uppgift om det antal sittplatser som finns i de utrymmena där servering är tillåten.

Allmänna råd

Den som ansöker om serveringstillstånd, eller den som har serveringstillstånd och anmäler en ändring av sin verksamhet som har betydelse för antalet sittplatser, bör lämna uppgift om antalet sittplatser. Kommunen kan genom platsbesök och med hjälp av inlämnade handlingar, såsom planritningar och bygglovshandlingar, bedöma om uppgiften är rimlig och kan godtas.

Enligt alkohollagen (2010:1622) ska ett serveringsställe vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Uppgiften om antalet sittplatser i tillståndsbeviset tydliggör både för kommunen och för andra myndigheter som utövar tillsyn, till exempel Polismyndigheten, vad serveringstillståndet gäller för. (HSLF-FS 2019:10).

8 § Tillståndsbevis för stadigvarande serveringstillstånd ska innehålla tillståndshavarens uppgift om det högsta antal personer som samtidigt kan vistas i serveringsutrymmet.

Uppgiften kan uteslutas för stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet. (HSLF-FS 2019:10).

Allmänna råd

Den som ansöker om serveringstillstånd, eller den som har tillstånd och anmäler en ändring av verksamheten som har betydelse för brandsäkerheten, lämnar uppgift om högsta antal personer till kommunen. Kommunen kan be sökanden eller tillståndshavaren att styrka uppgiften för att bedöma om uppgiften är rimlig och kan godtas.

Enligt alkohollagen (2010:1622) ska lokaler som används för stadigvarande servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Uppgiften om högsta antal personer i tillståndsbeviset bör därför vara baserad på lokalernas lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt. Uppgiften är även ett stöd för andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten vid tillsyn över hur många personer som vistas i serveringsutrymmet. (HSLF-FS 2019:10).

Dispens

9 § Folkhälsomyndigheten kan medge dispens från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Bilaga

Restaurangnummer (HSLF-FS 2019:10)

Restaurangnummer ska vara 8 siffror och bestå av läns och kommunkod följt av ett fyrsiffrigt löpnummer. Restaurangnumret ska följa med lokalen för att visa samtliga ägare som funnits på serveringsstället på den adressen. Det får aldrig finnas två aktuella serveringstillstånd med samma restaurangnummer.

Restaurangnumret byggs upp enligt nedan:

a. Den beslutande kommunens läns- och kommunkod som Statistiska centralbyrån fastställt.

b. Fyrsiffrigt löpnummer som den beslutande kommunen tilldelar serveringsstället.

Alternativt till länskoden får annan kod användas enligt följande:

 • Stockholms stad: 31, 41, 51 eller 61
 • Göteborgs stad: 34 eller 44
 • Malmö stad: 32 eller 42

Kategorikoder

Tabell 1. Servering till allmänheten (HSLF-FS 2019:10).
Tillstånd Alkoholdryck Slag av servering (Året runt) Slag av servering (Årligen under viss tidsperiod)
Servering Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl 21 22
Servering Vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl 41 42
Servering Starköl 61 62
Trafikservering Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl 27
Trafikservering Vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl 47
Trafikservering Starköl 67
Pausservering Vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl 48
Pausservering Starköl 68
Provsmakning egen tillverkad alkoholdryck 91 92
Tabell 2. Servering till slutna sällskap (HSLF-FS 2019:10).
Tillstånd Alkoholdryck Slag av servering (Året runt) Slag av servering (Årligen under viss tidsperiod)
Servering Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl 24 25
Servering Vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl 44 45
Servering Starköl 64 65
Catering Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl 74 75
Catering Vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl 84 85
Catering Starköl 94 95
Trafikservering Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl 26
Trafikservering Vin och andra jästa alkoholdrycker, starköl 46
Trafikservering Starköl 66
Tabell 3. Servering till allmänheten och slutna sällskap (HSLF-FS 2019:10).
Tillstånd Typ av alkoholdryck (Till allmänheten) Typ av alkoholdryck (Till slutet sällskap) Slag av servering (Året runt) Slag av servering (Årligen under viss tidsperiod)
Servering Vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl 97
Servering Starköl Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl 98
Övriga kombinerade tillstånd 99
Servering till allmänheten och catering Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl 01 02
Servering till allmänheten och catering Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl Vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl 03 04
Servering till allmänheten och catering Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl Starköl 05 06
Servering till allmänheten och catering Vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl 07 08
Servering till allmänheten och catering Vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl Vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl 09 10
Servering till allmänheten och catering Vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl Starköl 13 14
Servering till allmänheten och catering Starköl Spritdryck, vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl 15 16
Servering till allmänheten och catering Starköl Vin och andra jästa alkoholdryck er, starköl 17 18
Servering till allmänheten och catering Starköl Starköl 19 20

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:6 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis

Lyssna

Konsoliderad version att läsa på skärm

Detta är en konsoliderad föreskrift. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen (pdfer finns i publikationen). Ändringar markeras genom att nummer på senaste ändringsförfattningen anges inom parentes efter den paragraf som ändrats. Denna version innehåller ändringar till och med 2019:10.

För uppgift om bemyndigande, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive författning.

Läs den senaste versionen av föreskriften genom att klicka på "Läs publikation".

Konsoliderad version sammanfattar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad: