Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:51 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

 • Publicerad: 1 juni 2016
 • Uppdaterad: 1 augusti 2020
 • Folkhälsomyndigheten

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:51

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd från grundförfattningen till den senaste ändringsförfattningen. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2020:25.

 • Grundförfattning gäller från och med: 1 juni 2016
 • Senaste lydelse gäller från och med: 1 augusti 2020 (HSLF-FS 2020:25)

Se tryckta versioner som pdf

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i bilaga 3 till smittskyddsförordningen (2004:255).

2 § Av 2 kap. 3 f § smittskyddslagen (2004:168) framgår att regionen och huvudmannen för elevens utbildning ska erbjuda de vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Utöver det som anges i första stycket finns det bestämmelser om regionens ansvar i 6 § lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, samt i 5 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Av dessa författningar framgår det att vad som anges där om regionens ansvar även gäller för en kommun som inte ingår i en region. (HSLF-FS 2020:25).

3 § Har upphört att gälla. (HSLF-FS 2019:17).

Ålder och årskurs

4 § I barnhälsovården ska beräkningen av ålder för vaccination utgå från ett barns födelsedatum, även om barnet är för tidigt fött.

I elevhälsan ska vaccination ges i de i 5 § angivna årskurserna.

Vaccinationsschema

5 § Barn ska erbjudas vaccination enligt följande schema: (HSLF-FS 2019:17)

Tabell. Visar vilken vaccination som barn ska erbjudas och när.
ÅlderBarnhälsovård, 6 veckorBarnhälsovård, 3 månBarnhälsovård, 5 månBarnhälsovård, 12 månBarnhälsovård, 18 månBarnhälsovård, 5 årElevhälsan, åk 1-2Elevhälsan, åk 5Elevhälsan åk 8-9
Rotavirus Dos 1 Dos 2 Dos 3(a)
Difteri Dos 1 Dos 2 Dos 3 Dos 4 Dos 5
Stelkramp Dos 1 Dos 2 Dos 3 Dos 4 Dos 5
Kikhosta Dos 1 Dos 2 Dos 3  Dos 4 Dos 5
Polio Dos 1 Dos 2 Dos 3  Dos 4
Haemophilus influenzae typ b Dos 1 Dos 2 Dos 3
Pneumokocker Dos 1 Dos 2 Dos 3
Mässling Dos 1 Dos 2
Påssjuka Dos 1 Dos 2
Röda hund Dos 1 Dos 2
Humant papillom virus Dos 1+2

(a) Gäller för vaccin mot rotavirus som ska ges i tre doser. (HSLF-FS 2020:25).

Allmänna råd

Vid vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta bör dos 1–4 ges som fulldosvaccin och dos 5 ges med reducerad antigenhalt.

6 § Barn som inte har vaccinerats enligt vaccinationsschemat i 5 § ska erbjudas kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn upp till 18 års ålder.

Begränsningar och tidpunkter för vaccination

7 § Vid vaccination enligt vaccinationsschemat i 5 § och vid kompletterande vaccination enligt 6 § ska följande begränsningar och tidpunkter tillämpas:

 • Vaccination mot humant papillomvirus ska erbjudas barn födda 2009 och senare i årskurs 5. För barn födda 2008 och tidigare gäller att vaccinationen endast ska erbjudas till flickor.
 • Vaccination mot Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker ska endast erbjudas barn upp till 6 års ålder.
 • Första dosen vaccin mot rotavirus ska ges före 12 veckors ålder och den andra dosen ska ges före 16 veckors ålder.
 • Andra dosen vaccin mot rotavirus får ges tidigast 4 veckor efter den första dosen. Om vaccinationen ges i tre doser får den tredje dosen vaccin mot rotavirus ges tidigast 4 veckor efter den andra dosen.
 • Första dosen vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b respektive pneumokocker får ges från 2,5 månaders ålder.
 • Andra dosen vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b respektive pneumokocker får ges tidigast 6 veckor efter den första dosen och den tredje dosen får ges tidigast 6 månader efter den andra dosen.
 • Fjärde dosen vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio får ges tidigast 3 år efter den tredje dosen.
 • Femte dosen vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta får ges tidigast 5 år efter den fjärde dosen.
 • Första dosen vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund får ges från 12 månaders ålder. (HSLF-FS 2020:25).

Undantagsbestämmelse

8 § Folkhälsomyndigheten kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:51 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Lyssna

Konsoliderad version att läsa på skärm

Detta är en konsoliderad föreskrift. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen (pdfer finns i publikationen). Ändringar markeras genom att nummer på senaste ändringsförfattningen anges inom parentes efter den paragraf som ändrats. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2020:25.

För uppgift om bemyndigande, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive författning.

Läs den senaste versionen av föreskriften genom att klicka på "Läs publikation".

Konsoliderad version sammanfattar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad: