Metoder för att främja en god hälsa bland hbtq-personer – Resultat från en kartläggande litteraturöversikt

Lyssna

Denna rapport beskriver resultatet från en kartläggande litteraturöversikt om metoder som främjar hälsa och förebygger ohälsa bland hbtq-personer. Rapportens slutsats är att kunskapsläget är oklart. Samtidigt ger rapporten en övergripande bild av ett framväxande forskningsfält där preliminära effekter på hälsan identifierats, vilket ger en grund för fortsatt forskning om och utveckling av metoder och angreppssätt för hbtq-personers hälsa.

Studier tyder på att skolbaserade insatser som inkluderar hbtq-personer och synliggör olika identiteter kopplat till kön och sexualitet kan motverka suicidalt beteende. Studier tyder också på att hbtq-personers psykiska hälsa kan förbättras av att delta i en stödgrupp med andra hbtq-personer och av kognitiv beteendeterapi med fokus på att bejaka sin hbtq-identitet. Underlaget i översikten räcker dock inte till för att konstatera dessa effekter.

Litteraturen i översikten identifierades via strukturerade sökningar i databaser, via handsökningar och efter genomgång av referenslistor. Ingen begränsning gjordes avseende hälsoutfall eller typ av metod.

Rapporten vänder sig till tjänstemän och yrkesgrupper som arbetar för och med hbtq-personers hälsa, exempelvis inom hälso- och sjukvården, kommuner, landsting, relevanta myndigheter och civilsamhällets organisationer.

Relaterad läsning

Hbtqi

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 56
Artikelnummer: 03648-2017