Homo- och bisexuella samt transpersoner och queera (HBTQ)

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Forskning visar att homosexuella, bisexuella och transpersoner har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. Hälsoskillnaderna har samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet. 2014 beslutade regeringen om en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Syftet med en nationell strategi är att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter i Sverige. Folkhälsomyndigheten är en av fem strategiska myndigheter i strategin.

Gå till toppen av sidan