Preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet En kartläggande litteraturöversikt om tillgång till och användning av preventivmedel bland kvinnor med migrationserfarenhet i Europa, Nordamerika och Australasien

Lyssna

Rapporten visat att individuella och strukturella faktorer spelar en betydande roll när det kommer till tillgång och användning av preventivmedel. Individuella faktorer kan vara språkkunskap, kunskap om preventivmedel, sociala faktorer och mäns inflytande. Strukturella faktorer kan vara tillgänglig information om preventivmedel och kvaliteten i bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal. Det kan även handla om oro för och/eller upplevelser av diskriminering och/eller rasism av hälso- och sjukvårdpersonal.

Rapporten är en systematisk kartläggning av befintlig forskning inom ämnesområdet. Kartläggningen är en av den första i sitt slag och omfattar vetenskapliga artiklar om tillgången till och användningen av preventivmedel bland migrantkvinnor i Nordamerika, Europa och Australasien.

I rapporten adresseras utvecklingsområden som kan bidra till att ge kvinnor jämlika möjligheter att ta informerande beslut om sin sexuella och reproduktiva hälsa. Det kan handla om insatser för att öka kunskapen om preventivmedel, säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalen har förståelse för individuella vårdbehov och att motarbeta diskriminering och rasism inom hälso-och sjukvården. Vidare visar kartläggningen även att det finns kunskapsluckor. Bland annat saknas interventionsstudier som kan identifiera möjliga insatser för att främja användningen av preventivmedel. Det finns också behov av mer kunskap utifrån ett hälsosystemperspektiv istället för som idag ett individperspektiv.

Relaterad läsning

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Webbinarium: Preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23200