Problematiskt narkotikabruk i Sverige – en sammanfattning Kunskapsstöd för ett hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbete

Lyssna

Faktabladet sammanfattar resultaten från en registerbaserad skattning av antalet personer med problematiskt narkotikabruk i Sverige 2007–2020. Resultaten visar att det skattade antalet har varierat mellan 63 000 och 83 000 personer men legat relativt stabilt kring 70 000 personer i slutet av perioden. Antalet män skattades genomgående högre än antalet kvinnor men skillnaden mellan könen tycks vara större under den senare delen av perioden.

Kunskapen kan användas för planering och uppföljning av insatser men också för internationell rapportering och jämförelser på narkotikaområdet. Vidare kan metoden ligga till grund för liknande framtida skattningar.

Målgrupper för publikationen är aktörer som arbetar förebyggande och hälsofrämjande samt med vård och behandling inom narkotikaområdet, exempelvis regioner, kommuner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer men även yrkesverksamma inom beroendevård och socialtjänst samt beslutsfattare.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 24046