Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige – UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år

Lyssna

Rapporten behandlar frågor om hälsa och sexualitet bland unga i Sverige. Rapporten är baserad på en enkätstudie bland ett randomiserat urval av unga i åldern 16–29 år i befolkningen och utfördes under 2015. Rapporten belyser områden som: hälsa, trygghet och sociala relationer, diskriminering och kränkningar, fysiskt våld, sexualitet och relationer, sexuella handlingar, senaste sextillfället, preventivmedel och preventivmetoder, abort och samtalsstöd, sex mot sin vilja, sex mot ersättning, sexuellt överförda infektioner, hiv, testning samt samtalsstöd, kunskapsmätning och behov av hälsofrämjande insatser.

Resultaten är relevant för arbetet med hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare inom landsting, kommuner och till det civila samhällets organisationer. Den vänder sig också till andra myndigheter och särskilt till de yrkesgrupper som möter unga i skolan, ungdomsmottagningarna, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin. Rapporten är ett kunskapsunderlag till stöd för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Engelsk version av denna publikation

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 140
Artikelnummer: 01186-2017-1