UngKAB23 – Ungas hälsa, relationer och sexliv

Lyssna

Ungas hälsa, relationer och sexliv är en nationell enkätundersökning som går ut i början av oktober till ett slumpmässigt urval av 40 000 personer i åldrarna 16-29 år. Statistiska centralbyrån (SCB) genomför datainsamlingen på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Studie om ungas hälsa, relationer och sexliv – UngKAB23

Varför genomförs undersökningen?

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från det övergripande målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Unga, unga vuxna och särskilt unga hbtqi-personer upplever på många sätt sämre hälsa jämfört med den övriga befolkningen.

Resultatet av den här undersökningen ska användas för att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat arbete inom SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och det förebyggande arbetet mot hiv/STI (sexuellt överförda infektioner)
  • följa upp och utveckla det förebyggande arbetet mot hiv/STI med utgångspunkt i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
  • öka kunskapen om hur man kan främja SRHR bland unga och unga vuxna, med utgångspunkt i den nationella strategin för SRHR
  • kunna följa hälsoutvecklingen bland hbtqi-personer
  • ge ett underlag inför samordning av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för ungas sexuella och reproduktiva hälsa, som sker på lokal, regional och nationell nivå.

Vilka frågor ingår i enkäten?

Frågorna i enkäten handlar om smittskydd och säkrare sex, om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och om att leva som hbtqi-person.

Det kan till exempel vara frågor om upplevd hälsa i allmänhet och i samband med mens, preventivmedels- och kondomanvändning, senaste sextillfället, våldsutsatthet och om varifrån unga får information om sexualitet och relationer.

När och hur ska resultaten presenteras?

Resultatet och analysen av undersökningen kommer vi att publicera i en rapport på Folkhälsomyndighetens webbplats under 2025. Redan idag finns resultaten från den förra undersökningen [KA5] som vi gjorde 2015.

De resultaten har använts av aktörer inom exempelvis ungdomsmottagningar, vårdcentraler, skolor, elevhälsa, mottagningar för unga män, civilsamhällets organisationer och andra myndigheter.

Läs mer