Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla – Sammanfattning av Guttmacher-Lancet-kommissionens slutrapport

 • Publicerad: 18 december 2018
 • Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning

Guttmacher-Lancet-kommissionens rapport redogör för vad som återstår på agendan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och formulerar en utmanande och evidensbaserad vision för SRHR som bygger på mänskliga rättigheter. Kommissionen föreslår en ny, integrerad definition av SRHR som vägledning för denna vision och rekommenderar grundläggande insatser inom SRHR-området som omfattar fler delar av sexuell och reproduktiv hälsa än vad som vanligen inkluderas. Rapporten lyfter fram fördelarna med att investera i SRHR, inte bara ur ett hälsoperspektiv utan också när det gäller samhällelig och ekonomisk utveckling i vidare bemärkelse.

Summary

The Guttmacher-Lancet Commission’s report lays out the scope of the unfinished sexual and reproductive health and rights (SRHR) agenda; articulates a bold and evidence-based vision for SRHR that is grounded in human rights; provides an integrated, new definition of SRHR to guide this vision; and recommends a comprehensive package of essential SRHR interventions, going beyond the commonly recognized components of sexual and reproductive health. The report also highlights the benefits of investing in SRHR, not just from a health perspective, but also in terms of broader social and economic development.

Om publikationen

Folkhälsomyndigheten har låtit översätta Guttmacher-Lancet-kommissionens sammanfattning av rapporten Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher–Lancet Commission. Folkhälsomyndighetens förhoppning är att denna nya evidensbaserade och integrerade definition av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan vara till stöd för arbetet med SRHR i Sverige. Innehåll och ställningstaganden i sammanfattningen ansvarar kommissionen för.

Sammanfattningen, Executive summary, hittar du via Guttmacherinstitutets hemsida:

Accelerate Progress: Sexual and Reproductive Health and Rights for All — Executive Summary (guttmacher.org)

Den fullständiga rapporten hittar du via The Lancets hemsida:

Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher–Lancet Commission (thelancet.com)

Folkhälsomyndigheten

Louise Mannheimer Enhetschef

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla

Bristande jämlikhet inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har kraftig påverkan på individer, samhällen och ekonomier i hela världen. Det krävs en holistisk ansats för att komma till rätta med bristen på likvärdighet, en ansats som omfattar rätten för alla att fatta beslut om sin egen kropp – fri från stigma, diskriminering och tvång – och att ha tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Guttmacher-Lancet-kommissionens vision om universell tillgång till SRHR är fullt möjlig att uppnå till överkomlig kostnad och är en förutsättning för att uppnå hälsa, en rättvis utveckling och mänskliga rättigheter för alla.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en förutsättning för människors hälsa och överlevnad, jämställdhet och mänskligt välbefinnande. Forskningen har under årtionden visat – och fortsätter att visa – avgörande och mätbara fördelar med att investera i sexuell och reproduktiv hälsa. Genom ett flertal internationella överenskommelser har regeringar gett stöd för denna typ av investeringar. Men utvecklingen har upprepade gånger avstannat på grund av ett svagt politiskt åtagande, otillräckliga resurser, återkommande diskriminering av kvinnor och flickor samt en ovilja att på ett öppet och genomgripande sätt adressera problem som har koppling till sexualitet.

Årligen i utvecklingsländer:

 • Över 200 miljoner kvinnor vill undvika graviditet men använder inte moderna preventivmetoder
 • Över 45 miljoner kvinnor får ingen eller otillräcklig mödravård under graviditeten
 • Över 30 miljoner kvinnor föder inte sitt barn inom hälso- och sjukvården

Årligen i hela världen:

 • 25 miljoner osäkra aborter genomförs
 • Över 350 miljoner kvinnor och män behöver behandling för någon av de fyra sexuellt överförda infektioner som går att bota
 • Nästan två miljoner nya hivinfektioner konstateras
 • Ungefär 266 000 kvinnor dör av livmoderhalscancer

Ungefär en tredjedel av alla kvinnor i världen upplever någon gång i livet könsbaserat våld i form av våld i nära relationer eller sexuellt våld från någon annan än sin partner.

Sammantaget kommer nästan alla i reproduktiv ålder – ungefär 4,3 miljarder människor – att sakna minst en grundläggande hälso- eller sjukvårdstjänst inom det sexuella eller reproduktiva området under sina reproduktiva år.

Världssamfundet kan inte fortsätta ignorera eller tolerera denna ojämlikhet och dessa brister. Den snabba tekniska utvecklingen, de senaste 20 årens framsteg inom hälsa, utbildning och ekonomi samt nya, ambitiösa globala utvecklingsmål öppnar möjligheten för SRHR, det vill säga hälsa och mänskliga rättigheter för alla.

Förutsättningarna och kunskapen finns för att förverkliga universell sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det är därför dags att förverkliga SRHR i människors liv.

En ny definition

Sedan den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD) 1994har företrädare för global hälsa och mänskliga rättigheter arbetat med att definiera och utveckla SRHR och de har erfarit både framgång och bakslag. Medan det inom SRHR-området är vedertaget att varje del av SRHR är knuten till de andra, och att tillgodosedda sexuella och reproduktiva rättigheter är en förutsättning för att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa, bygger trots detta de flesta globala överenskommelser på en snäv definition av SRHR.

Kommissionen uppmanar stater, FN-organ, civilsamhället och andra viktiga intressenter att arbeta för en ny allsidig och omfattande definition av SRHR som integrerar hela spektrumet av individers behov och tjänster som sällan erkänns eller tas upp i globala diskussioner, inklusive sexuellt välbefinnande och personligt självbestämmande. Den nya definitionen bygger på ett flertal internationella och regionala avtal samt på internationella fördrag om och principer för mänskliga rättigheter, och den avspeglar en framväxande konsensus om vilka tjänster, insatser och interventioner som krävs för att tillgodose allas behov av sexuell och reproduktiv hälsa. Definitionen ger ett universellt ramverk som kan vägleda berörda parter i att utforma riktlinjer, tjänster och åtgärdsprogram som tar hänsyn till alla aspekter av SRHR på ett effektivt och rättvist sätt.

En integrerad definition av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, och inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till sexualitet och reproduktion bekräfta den roll som njutbara sexuella relationer, tillit och kommunikation spelar för självkänslan och det allmänna välbefinnandet. Alla människor har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten.

För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter, som baseras på mänskliga rättigheter för alla att:

 • respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande
 • fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck
 • avgöra om och när man vill vara sexuellt aktiv
 • välja sina sexualpartners
 • ha säkra och njutbara sexuella upplevelser
 • besluta om, när och med vem äktenskap ska ingås
 • avgöra om, när och hur man vill ha barn och hur många barn man vill ha
 • under hela livet ha tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå det ovanstående, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjade och våld.

Guttmacher-Lancet-kommissionen rekommenderar även ett antal nödvändiga SRHR-insatser som ligger i linje med denna breda definition av SRHR. Dessa insatser innefattar allmänt vedertagna delar av sexuell och reproduktiv hälsa, bland annat tillgång till preventivmedel, mödra- och spädbarnsvård samt prevention och behandling av hiv/aids. Det innefattar även mindre vanliga insatser som krävs för en holistisk syn på SRHR: vård av andra sexuellt överförda infektioner än hiv; allsidig och omfattande sex- och samlevnadsundervisning; säker abortvård; att identifiera, förebygga och ge rådgivning vid könsrelaterat våld; att identifiera, förebygga och behandla infertilitet och livmoderhalscancer samt vård och rådgivning inom sexuell hälsa och välbefinnande.

Kommissionen rekommenderar att länder stegvis utökar tillgången till de föreslagna insatserna i den takt resurser och politiska förhållanden medger, alltid med prioritering av sårbara och marginaliserade befolkningsgruppers behov. Grundläggande hälso- och sjukvård och övriga insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa som ligger i linje med den nya definitionen måste uppfylla global standard när det gäller medicinsk etik, folkhälsa och mänskliga rättigheter, inklusive ”tillgång, tillgänglighet, godtagbarhet och kvalitet” som ram för rätten till hälsa.

Grundläggande insatser för sexuell och reproduktiv hälsa:

 • Allsidig och omfattande sex- och samlevnadsundervisning
 • Rådgivning om och tillgänglighet till olika moderna preventivmetoder, med ett definierat minsta antal och typer av metoder
 • Mödra-, förlossnings- och barnhälsovård, inklusive akutvård inom obstetrik och vård till nyfödda
 • Säker abortvård och behandling av komplikationer efter osäkra aborter
 • Att förebygga och behandla hiv och andra sexuellt överförda infektioner
 • Att förebygga, identifiera och omedelbart omhänderta och remittera vid sexuellt och könsrelaterat våld
 • Att förebygga, identifiera och behandla cancer i reproduktiva organ, särskilt livmoderhalscancer
 • Information, rådgivning och vård vid nedsatt fertilitet och infertilitet
 • Information, rådgivning och vård för sexuell hälsa och välbefinnande.

Kostnader för och nyttan med att erbjuda tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa

Att tillgodose dessa behov är ekonomiskt möjligt för majoriteten av världens länder. I utvecklingsregioner skulle det enligt beräkningar till exempel kosta nio dollar per capita årligen för att fullt ut tillgodose kvinnors behov av moderna preventivmetoder och erbjuda den hälso- och sjukvård som Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar till alla gravida kvinnor (inklusive de som får missfall, dödfödda barn eller gör abort) och till nyfödda.

Och de här investeringarna skulle ge stora vinster. Det finns evidens för att tillgång till hälso- och sjukvård inom sexuell och reproduktiv hälsa räddar liv, förbättrar hälsa och välbefinnande, främjar jämställdhet, ökar produktivitet och hushållens inkomster samt ger god effekt över generationsgränser genom att även förbättra barns hälsa och välbefinnande. Aktuella data visar att, genom att möta behovet av moderna preventivmetoder i utvecklingsregioner och säkra tillgången till nödvändig vård för gravida kvinnor och deras nyfödda, skulle följande vinster utifrån 2017 års nivå göras: 67 miljoner färre oönskade graviditeter (nedgång med 75 procent), 2,2 miljoner färre dödsfall bland nyfödda (nedgång med 80 procent) och 224 000 färre dödsfall bland gravida och nyblivna mödrar (nedgång med 73 procent). Dessa förbättringar skulle ge utdelning under många år och främja arbetet med att uppnå andra utvecklingsmål.

Handlingsplan för att uppnå allmän tillgång till all information och samtliga tjänster inom SRHR

Slutligen rekommenderar kommissionen insatser som bör vara högt prioriterade för nationella, regionala och globala beslutsfattare, hälso- och sjukvårdspersonal, utbildare och förespråkare för hälsa och rättigheter. Dessa rekommenderade insatser är evidensbaserade, har sin grund i mänskliga rättigheter och är inriktade på såväl ojämlikheter i hälso- och sjukvården som på samhälleliga, kulturella och ekonomiska hinder, inklusive könsspecifika hinder, som hindrar människor från att till fullo uppnå sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

 • Anta och tillämpa rapportens breda definition av SRHR med särskilt fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter
 • Ge stöd åt ändringar av lagar, riktlinjer och sociala normer och strukturer så att det blir möjligt för alla människor att förstå, skydda och åtnjuta sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt respektera andras rättigheter
 • Utöka tillgången till grundläggande och integrerade insatser för sexuell och reproduktiv hälsa stegvis och värna behoven hos sårbara och marginaliserade befolkningsgrupper
 • Säkra en hållbar nationell och internationell finansiering för att skapa full tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård inom sexuell och reproduktiv hälsa
 • Vidta åtgärder gällande delar av SRHR som ofta förbises när insatser implementeras men som påverkar många människor, vilket inkluderar:
  • Att erbjuda säker abortvård och vid behov liberalisera abortlagstiftningen
  • Att säkerställa att ungdomar har tillgång till både information och hälso- och sjukvård som rör sexuell och reproduktiv hälsa, utan risk för diskriminering
  • Att synliggöra sexuellt och könsrelaterat våld genom riktlinjer, preventionsinsatser, vård och stöd
  • Att engagera män i att stödja kvinnors hälsa, rättigheter och självständighet samt adressera mäns behov inom SRHR
 • Tillhandahåll ytterligare stöd till marginaliserade, missgynnade och diskriminerade grupper:
  • Värna SRHR för flyktingar och förstärk vård och stöd inom ramen för humanitära insatser
  • Erkänn och lyft fram SRHR-behoven hos personer med olika sexuella läggningar, könsidentiteter, könsuttryck och könskaraktäristika.
 • Lyft fram brist på evidens och prioritera SRHR-forskning som behövs för beslut om riktlinjer, interventioner och program.
 • Ställ krav på och stärk uppföljningen på alla nivåer för att säkra att mål och åtaganden som rör SRHR förverkligas.

Påskynda utvecklingen av SRHR

Det finns kunskaper och verktyg – i form av globala riktlinjer, dokument, teknik och evidens för bästa praxis – för att säkerställa att alla människor får tillgång till förtroendefulla, respektfulla och högkvalitativa hälso- och sjukvårdskontakter och andra insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa. Många framgångsrika interventioner har utprövats i låg- och medelinkomstländer. Dessvärre genomförs oftast inte dessa interventioner i större skala, de integreras inte som en del av en allsidig ansats inom SRHR-arbetet och de lyckas heller inte att nå sårbara och marginaliserade grupper.

För att påskynda utvecklingen behöver regeringar och donatorer anta och utveckla en allsidig och omfattande SRHR-agenda som gagnar alla. Grupper i civilsamhället och andra som inser den avgörande nyttan med att utveckla SRHR måste arbeta tvärsektoriellt och utkräva ansvar från regeringar för deras åtaganden. Ett gemensamt åtagande när det gäller evidensbaserade riktlinjer och insatser för SRHR, som förbättrar hälsan och upprätthåller de mänskliga rättigheterna, är nödvändigt för att stödja möjligheten för alla individer att leva trygga och tillfredställande liv och för att de globala utvecklingsmålen ska kunna uppnås.

Kommissionen

Kommissionen består av 16 kommissionärer från Afrika, Asien, Europa, Mellanöstern, Nord- och Sydamerika med multidisciplinär expertis och erfarenheter inom ett brett spektrum av SRHR-frågor. Mellan år 2016 och 2018 har kommissionen hållit ett stort antal samråd och sammanställt tillgänglig evidens med stöd av forskare vid Guttmacherinstitutet, AFHRC (African Population and Health Research Center) och andra organisationer som flera av kommissionärerna har kopplingar till. Kommissionens rådgivande grupp, som består av 23 företrädare för SRHR, global hälsa och för organisationer som finansierat arbetet, har gett värdefull återkoppling på rapporten och dess rekommendationer.

Kommissionärer:

 • Ann M Starrs, Guttmacher Institute, New York, NY, USA
 • Alex C Ezeh, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa
 • Gary Barker, Promundo, Washington, DC, USA
 • Alaka Basu, Cornell University, Ithaca, NY, USA
 • Jane T Bertrand, Tulane University, New Orleans, LA, USA
 • Robert Blum, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA
 • Awa M Coll-Seck, Government of Senegal, Dakar, Senegal
 • Anand Grover, Lawyers Collective, Delhi, India
 • Laura Laski, Early Signal Foundation, New York, NY, USA
 • Mónica Roa, Independent Consultant
 • Zeba A Sathar, Population Council, Islamabad, Pakistan
 • Lale Say, World Health Organization, Geneva, Switzerland
 • Gamal I Serour, Al Azhar University, Cairo, Egypt
 • Susheela Singh, Guttmacher Institute, New York, NY, USA
 • Karin Stenberg, World Health Organization, Geneva, Switzerland
 • Marleen Temmerman, Aga Khan University, Nairobi, Kenya

Tack till

Rapporten publicerades i The Lancet i maj 2018 och möjliggjordes genom stöd till Guttmacherinstitutet från det nederländska utrikesministeriet, UK Aid från brittiska staten, NORAD, William and Flora Hewlett Foundation, SIDA, tyska federala ministeriet för ekonomiskt samarbete och David and Lucile Packard Foundation. Resultat och slutsatser i rapporten är författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis donatorernas åsikter och agendor.

Hela rapporten finns på thelancet.coms.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla – Sammanfattning av Guttmacher-Lancet-kommissionens slutrapport

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har låtit översätta Guttmacher-Lancet-kommissionens sammanfattning av rapporten Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher–Lancet Commission. Vår förhoppning är att denna nya evidensbaserade och integrerade definition av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan vara till stöd för arbetet med SRHR i Sverige. Innehåll och ställningstaganden i sammanfattningen ansvarar kommissionen för.

Guttmacher-Lancet-kommissionens rapport redogör för vad som återstår på agendan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och formulerar en utmanande och evidensbaserad vision för SRHR som bygger på mänskliga rättigheter. Kommissionen föreslår en ny, integrerad definition av SRHR som vägledning för denna vision och rekommenderar grundläggande insatser inom SRHR-området som omfattar fler delar av sexuell och reproduktiv hälsa än vad som vanligen inkluderas. Rapporten lyfter fram fördelarna med att investera i SRHR, inte bara ur ett hälsoperspektiv utan också när det gäller samhällelig och ekonomisk utveckling i vidare bemärkelse.

Relaterad läsning

Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher–Lancet Commission (thelancet.com)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: