Skolstress, självrapporterade hälsobesvär och livstillfredsställelse bland skolbarn

Lyssna

Hur har skolstressen bland flickor och pojkar sett ut över tid? Finns det ett samband mellan att känna sig stressad av skolarbetet och att ha självrapporterade hälsobesvär såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter? Finns det ett samband mellan skolstress och livstillfredsställelse?

Dessa frågor svarar vi på i detta faktablad, som bygger på resultat från Skolbarns hälsovanor 1985/1986-2021/2022.

Skolbarns hälsovanor är en enkätundersökning av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar som har genomförts i Sverige vart fjärde år sedan 1985/1986. Den genomförs dessutom i drygt 50 länder i Europa, Nordamerika och Asien.

Faktabladet vänder sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, skolpersonal, forskare och andra som på olika sätt arbetar med att främja barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor:
Artikelnummer: 24049