Socialt deltagande och psykisk hälsa bland flyktingar – Resultat från en kartläggande litteraturöversikt om begreppet socialt deltagande och om sambandet mellan flyktingars sociala deltagande och psykiska hälsa

Lyssna

I denna rapport redovisar vi resultaten från en kartläggande litteraturöversikt som undersökt hur begreppet socialt deltagande (eng. social participation) beskrivs och tillämpas i studier om flyktingar. Vi redogör också för sambandet mellan ett socialt deltagande och olika aspekter av psykisk hälsa.

Litteraturöversikten visar att tillgång till samhällets nyckeldimensioner är avgörande för ett socialt deltagande och har betydelse för den psykiska hälsan bland flyktingar.

Resultaten kan ligga till grund för planering och utformning av insatser. Målgruppen är beslutsfattare, berörda myndigheter, ideella organisationer och forskare samt andra aktörer som har uppdrag inom områdena migration och hälsa.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 51
Artikelnummer: 21082