För att kunna genomföra stödjande insatser och främja barn och ungdomars hälsa är det viktigt att kartlägga och följa upp hur barn i Sverige mår och att identifiera de områden där svenska barn och ungdomar utmärker sig eller där utvecklingen går åt fel håll. Enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor är ett led i detta arbete och genomförs vart fjärde år bland Sveriges 11-, 13- och 15-åringar. Undersökningarna började år 1985/86 och har sedan 1993/94 genomförts av Statens folkhälsoinstitut. Det är en internationell studie och den senaste datainsamlingen genomfördes år 2009/10 i ett 40-tal olika länder eller regioner.

Denna rapport innehåller delar av resultaten från 2009/10 års undersökning och jämförelser med de föregående årens resultat, uppdelat på kön och ålder. Rapporten vänder sig till sakkunniga, praktiker och politiker inom området barn och ungas uppväxtvillkor.

Relaterad läsning