Uppdrag, uppföljning av kunskapsunderlag om smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Lyssna

2019-11-28: Ny information som tillkommit efter att denna rapport gavs ut

Det finns ingen risk för överföring av hiv vid sexuella kontakter, om personen med en hivinfektion har välbehandlad hiv, även då kondom inte används. Det visar den senaste forskningen om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Därmed finns det numera inga krav på att en person med välbehandlad hiv informerar sina sexualpartner om hivinfektionen. Det är alltid den behandlande läkaren som gör den medicinska bedömningen och anpassar förhållningsreglerna.

För mer information: se Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag följt upp tillämpningen av kunskapsunderlaget Smittsamhet vid behandlad hivinfektion som vi publicerade 2013. Syftet är att tydliggöra vilken betydelse kunskapsunderlaget har haft för hälso- och sjukvårdens samlade insatser som rör hivinfektion. I denna rapport har vi särskilt beaktat underlagets påverkan på de förhållningsregler som behandlande läkare meddelar med stöd av bestämmelserna i smittskyddslagen till en person med hivinfektion och underlagets betydelse för att bedöma riskerna för att överföra hivinfektion vid in vitro-fertilisering.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Vi har också haft i uppdrag att bedöma behovet av att ta fram särskild information till de rättsvårdande myndigheterna avseende kunskapsläget kring smittsamhet av hivinfektion vid välinställd behandling.

Fördjupande rapport: Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 32
Artikelnummer: 18004