Upplevelser under covid-19-pandemin – En sammanställning av covid-19-relaterade tilläggsfrågor i den Nationella folkhälsoenkäten år 2021

Lyssna

Denna rapport ger en beskrivande sammanställning av covid-19-relaterade tilläggsfrågor som inkluderades i 2021 års nationella folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor?”.

Framförallt angav unga personer oro för att närstående ska drabbas av allvarlig sjukdom i covid-19, samtidigt som de rapporterade oro för att själv drabbas i minst utsträckning. Besvär av ensamhet och isolering rapporterades i störst utsträckning bland unga och äldre personer under pandemin. Att regelbundet vistas utomhus i park, natur- eller grönområden var vanligast bland personer 65-84 år.

Rapporten vänder sig till aktörer med uppdrag kopplade till folkhälsa och folkhälsoarbete på lokal, regional och nationell nivå.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21218