Folkhälsan i Sverige under covid-19-pandemin

Lyssna

Här presenteras kunskap om hur folkhälsan påverkas av covid-19-pandemin. På sidan finns bland annat en samlad bedömning av folkhälsan under pandemin 2020 utifrån analyser av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa, men även av folkhälsoarbetet.

Den innehåller också kunskapsunderlag om särskilda områden, såsom psykisk hälsa och levnadsvanor i olika grupper. Innehållet riktar sig till dig som arbetar inom folkhälsorelevanta verksamheter, på nationell, regional eller lokal nivå.

Covid-19-pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder har förändrat förutsättningarna för folkhälsan och folkhälsoarbetet i Sverige och globalt. Folkhälsomyndigheten tar fram kunskap och analyserar konsekvenserna av pandemin ur ett brett folkhälsoperspektiv.

Barns och ungas upplevelser av pandemin

I vår återrapportering av regeringsuppdraget Pandemins konsekvenser för barn presenteras en samlad bild av covid-19-pandemins och smittskyddsåtgärdernas konsekvenser för barns och ungas hälsa, livsvillkor och levnadsvanor, med fokus på barn och unga som lever i särskilt utsatta situationer.

Ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa under pandemin

Vi har tagit fram en rapport om hur covid-19-pandemin och smittskyddsåtgärderna har påverkat äldre ungdomars och unga vuxnas hälsa, levnadsvanor, upplevelser och erfarenheter under 2021.

Ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa under covid-19-pandemin

Dekorillustration.

Hur har den psykiska hälsan påverkats under pandemin?

Covid-19 påverkar i första hand den fysiska hälsan, men pandemin kan också få konsekvenser för vår psykiska hälsa. Läs mer om resultaten från undersökningar av den psykiska hälsan i befolkningen:

Covid-19 och psykisk hälsa

Vi har även undersökt hur olika mått på psykisk hälsa såg ut, både före och under covid-19-pandemin, bland arbetslösa och sysselsatta, med fokus på åren 2014/2015–2021. Läs mer i rapporten nedan.

Samlad bedömning av covid-19-pandemins konsekvenser

Vi har gjort en samlad bedömning av covid-19-pandemins och smittskyddsåtgärdernas konsekvenser för folkhälsan under 2020 utifrån folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa. I Sverige ser vi att ojämlikheterna i hälsa består och i vissa fall ökar över tid. Vår bedömning är att pandemins konsekvenser kan komma att förstärka dessa ojämlikheter.

En samlad bedömning av covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan under 2020

Mer om covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan

Här hittar du en förteckning över myndighetens publikationer som på olika sätt belyser covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan och folkhälsoarbetet.

Publikationer om pandemins konsekvenser för folkhälsan