Vuxnas attityder till cannabis och annan narkotika

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har undersökt attityder till cannabis och annan narkotika bland vuxna. Undersökningen bestod av en webbenkät till personer över 18 år och uppföljande fokusgruppsintervjuer med unga vuxna i åldern 18-25 år.

Resultaten visar att de allra flesta har en negativ inställning till narkotika men att fler är positiva till cannabis jämfört med annan narkotika. Yngre personer är dessutom genomgående mer positivt inställda jämfört med äldre personer.

Lagändringar i andra länder och normalisering i olika medier och populärkultur anses bidra till en lägre upplevd risk med att använda cannabis. Detta upplevs i sin tur påverka bruk. Den viktigaste faktorn som påverkar ungas attityder upplevs dock vara umgängeskretsen. Umgänget anses påverka användning genom t.ex. tillgänglighet och normer kring narkotika.

För att förebygga användning och problematiskt bruk av narkotika pekar resultaten på behovet av evidensbaserad kommunikation om narkotika och stärkt prevention samt vård och behandling för psykisk ohälsa.

Rapporten riktar sig till aktörer som arbetar förebyggande och hälsofrämjande inom narkotikaområdet, exempelvis kommuner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer men även beslutsfattare. Den ger aktuell kunskap om befolkningens inställning till narkotika och kan bidra till en fördjupad förståelse för den svenska narkotikasituationen. Resultaten kan även ge en indikation på vilka insatser som kan vara aktuella att prioritera i det drogförebyggande arbetet. Detta kan bidra till minskad användning och relaterade skador av narkotika och på sikt till en förbättrad och mer jämlik folkhälsa.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 38
Artikelnummer: 22215