Narkotikaförebyggande arbete

Lyssna

Utgångspunkten för narkotikaförebyggande arbete är att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor. Arbetet ska sträva mot att så få som möjligt ska börja använda narkotika, och de som gjort det ska förmås sluta innan ett beroende har utvecklats.

Det finns likheter i det förebyggande arbetet oavsett om du arbetar med alkohol, narkotika, tobaks- och nikotinprodukter eller spel om pengar. Men arbetet måste också förhålla sig till att det finns skillnader i orsaker, användning och problem kopplade till de olika ANDTS-områdena.

På den här sidan hittar du information om förebyggande arbete inom narkotika och via länken här nedanför kan du läsa mer om det generella förebyggande arbetet för ANDTS:

Förebyggande arbete inom ANDTS

En stor del av det hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbetet i Sverige sker på lokal nivå i kommunerna, där insatserna oftast koordineras av lokala ANDTS-samordnare. För att få ett underlag för val av förebyggande insatser på narkotikaområdet behöver omfattning och fördelning av narkotikaanvändningen i befolkningen undersökas samt möjliga orsaker och bidragande faktorer till situationen.

Det förebyggande arbetet ska för att ha effekt vara brett och anpassat för personer med olika grad av narkotikaanvändning, med olika typer av insatser beroende på om det handlar om att

  • förhindra att barn och unga kommer i kontakt med och prövar narkotika
  • skjuta upp debuten
  • minska användningen
  • minska skadligt bruk eller beroende
  • minska de skador på hälsan som användningen leder till.

Hur bedrivs narkotikaförebyggande arbete i Sverige?

Kunskapsläget för narkotikaförebyggande arbete

Det vetenskapliga stödet för enskilda narkotikaförebyggande metoder är ofta oklart. Det finns alltså kunskapsluckor och en brist på effektiva förebyggande metoder med vetenskapligt stöd. Det finns inga enkla lösningar för det narkotikaförebyggande arbetet utan val av insatser, arenor och målgrupper behöver utgå från en kartläggning och analys av narkotikasituationen lokalt. Arbetet på lokal nivå behöver också vara långsiktigt, bygga på kunskap samt ha en bredd i sin ansats för att lyckas. Genom att exempelvis tydligt integrera de bakomliggande anledningarna till att unga börjar använda narkotika kan det förebyggande arbetet i högre utsträckning nå personer med hög risk för narkotikabruk.

Folkhälsomyndigheten har översatt European Prevention Curriculum EUPC, framtagen av Europeiska narkotikabyrån EMCDDA. Rapporten är en vetenskaplig och teoretisk grund om prevention för yrkesverksamma som arbetar inom området för alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Innehållet kan tillämpas och fungera som inspiration för prevention även inom andra områden som exempelvis våld, normbrytande beteende och kriminalitet. Den svenska guiden innehåller kunskap, internationella riktlinjer och vägledning hur man arbetar evidensbaserat och etiskt med substansanvändning i praktiken. Rapporten kan användas som vetenskapligt stöd i det förebyggande arbetet och med fördel tillsammans med Snabbguiden. Snabbguiden är ett kunskapsstöd "Att lyckas med ANDTS-prevention – en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete" som visar hur man kan lägga upp ett förebyggande arbete med hög kvalitet utifrån lokala och regionala behov.

Risk- och skyddsfaktorer för narkotikabruk

För att förebygga narkotikabruk behöver man arbeta både hälsofrämjande och förebyggande gentemot de faktorer man vet påverkar risken för detta. Dessa omnämns ofta som risk- och skyddsfaktorer. Enstaka risk- och skyddsfaktorer har i regel liten effekt på individens beteende och hälsa, men fler faktorer tillsammans kan ge större effekt. På individuell nivå kan det handla om olika förutsättningar och beteenden, t.ex. kön, beteendeproblem eller ofullständiga skolbetyg.

Riskfaktorer för barns och ungas narkotikabruk eller narkotikarelaterade problem

Förebygga narkotikarelaterade skador och dödsfall

För att minska skador och dödsfall av narkotika i så stor utsträckning som möjligt behövs olika åtgärder på flera nivåer i samhället.

Åtgärder som kan minska skador och dödsfall av narkotika

Attityder till cannabis och annan narkotika

I arbetet med att förebygga användning och skadeverkningar av narkotika är människors attityder och andra faktorer som påverkar beteenden viktig kunskap att ha med sig. Folkhälsomyndigheten genomförde under 2021 en webbenkät om attityder och andra faktorer som påverkar beteenden. Enkäten riktades till personer över 18 år och uppföljande fokusgruppsintervjuer genomfördes med unga vuxna i åldern 18–25 år. Undersökningens resultat ger aktuell kunskap om befolkningens inställning till narkotika och kan bidra till en fördjupad förståelse för den svenska narkotikasituationen. Resultaten kan även ge en indikation på vilka insatser som kan vara aktuella att prioritera i det narkotikaförebyggande arbetet.

Vuxnas attityder till cannabis och annan narkotika

Läs mer