Frågor och svar om spel om pengar och spelproblem

Lyssna

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om spel om pengar och spelproblem.

Spel om pengar och spelproblem

Lyssna

Enligt socialtjänstlagen (SOL) har socialnämnderna i kommunerna ansvar att förebygga och motverka spelmissbruk, på samma sätt som de ska göra med missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel (3 kap 3 § SOL). Man ska också aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar (5 kap 1§ SOL). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska barn som har föräldrar eller andra vuxna i hemmet som har allvarliga spelproblem, ska få råd och stöd (5 kap 7§ HSL).

Kommuner och regioner ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar, på samma sätt som för problem med alkohol och droger. Ansvaret ska hanteras i gemensamma överenskommelser (5 kap 9a § SOL och 16 kap 3§ HSL).

Länsstyrelserna ska vara ett stöd för kommuner och regioner i deras arbete med spelproblem.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Spellagen (2018:1138) innebär att alla spelbolag på den svenska spelmarknaden ska ha en licens för att bedriva sin verksamhet. Från och med 2019 får spelbolagens tillhandahålla nätkasino och vadhållning på till exempel e-sport.

Spellagen (2018:1138) (riksdagen.se)

Licensinnehavare har en omsorgsplikt vilket innebär att de ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten och hjälpa spelare att minska och begränsa sitt spelande när det finns anledning till det. Licenshavaren ska därför följa spelarens beteenden. Spelare måste även ange en maxgräns för sina insatser i tid och pengar. Alla ska ha möjlighet att stänga av sig från alla licenshavare genom ett centralt register, Spelpaus.se. Den som har stängt av sig ska inte få direktreklam.

Spelpaus.se

Bonusar får erbjudas vid första speltillfället hos ett bolag och det är förbudet att spela mot krediter. Vidare ska alla licenshavare med internetspel erbjuda sina kunder ett självtest, för att de ska kunna bedöma sitt spelbeteende.

Spelbolagen är även skyldiga att kontinuerligt utbilda alla som arbetar med produktutveckling, marknadsföring, spelövervakning, försäljning och kundtjänst, i frågor som rör spelproblem och spelansvar.

Spelbolagen ska rapportera in en rad uppgifter till Spelinspektionen om sina kunders spelbeteende och sitt arbete med spelansvar. Uppföljning är en viktig del i det förebyggande arbetet.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du kan vända dig till socialtjänsten eller hälso- och sjukvården där du bor. Kommuner och regioner har ansvar att ge stöd och behandling till dem som har problem med spel om pengar.

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar och deras närstående. Du kan kontakta Stödlinjen anonymt via telefon, chatt eller mejl. De har också god inblick i hur det ser ut lokalt med stödverksamheter. Du kan även vända dig till Stödlinjen som yrkesverksam för råd och stöd.

Stödlinjen (stodlinjen.se)

Det finns även olika föreningar som du kan vända dig till, både som spelare och närstående. Läs mer under frågan Vad är en kamratförening och var i Sverige finns de?

Spelpaus.se är ett självavstängningsregister där du kan stänga av dig från allt registrerat spel hos spelbolag som har licens att bedriva spel om pengar i Sverige. Spelpaus.se är tillgängligt för allmänheten och det är Spelinspektionen som ansvarar för registret. En avstängning gäller allt spel online, i butik och på bana samt Vegas och Casino Cosmopol. Du kan stänga av dig i 1, 3, 6 månader eller tills vidare. En avstängning går inte att ångra, ändra eller avsluta i förtid.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

En kamratförening är en ideell förening där man träffas och ger varandra stöd för att kunna vara spelfri eller hantera spelproblem. Ofta är föreningarna öppna både för personer som spelar och närstående.

Spelberoendes riksförbunds föreningar

Föreningar finns i: Borlänge, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Malmö, Stockholm, Trollhättan, Uppsala och Varberg. De har även distanshjälp.

Spelberoendes riksförbund (spelberoende.se)

Spelberoendegruppen

Spelberoendegruppen finns i: Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Hudiksvall, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, Lidköping, Linköping, Luleå, Lycksele, Norrköping, Nyköping, Piteå, Skellefteå, Skövde, Sundsvall, Umeå, Värnamo, Västerås, Växjö, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund. De har även distanshjälp.

Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com)

Anonyma spelare (GA)

Anonyma spelare finns i: Gävle, Helsingborg, Karlstad, Kramfors, Malmö och Stockholm.

Anonyma spelare (GA) (gamblersanonymous.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att ge stöd och behandling till personer som har problem med spel om pengar. Länsstyrelserna ska stötta huvudmännen.

Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem (spelprevention.se)

Socialstyrelsen är ansvarig myndighet för behandling av spelproblem. De har utvecklat ett kunskapsstöd för behandling av spelmissbruk och spelberoende på Kunskapsguiden. Socialstyrelsen har även tagit fram behandlingsrekommendationer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Problemspelande är ett mått på spelproblem som främst mäts genom PGSI (Problem Gambling Severity Index). I begreppet ingår inte grupper med viss risk. För att klassificeras som problemspelande krävs minst 3 av 21 poäng. Begreppet används i rapporterna från befolkningsstudien Swedish longitudinal gambling study (Swelogs).
Det finns andra begrepp som beskriver olika nivåer av spelproblem. Hur dessa används och betyder hittar du i vårt faktablad om olika begrepp på spelområdet.

Det finns även olika instrument för att mäta nivåer av spelproblem som du kan läsa mer om.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Spelprevention har sammanställt de mest centrala mätinstrumenten för spel om pengar och spelproblem.

Mer om mätinstrumenten och ladda ner frågeformulär: Mäta och upptäcka spelproblem (spelprevention.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Psykisk ohälsa är betydligt vanligare än problemspelande. När det gäller sambandet, blir psykisk ohälsa för vissa en konsekvens av spelproblemen. Men för andra kan psykisk ohälsa komma före spelproblemen, eftersom vissa spelar för att dämpa sin ångest.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Andelen med spelproblem är högre bland personer som är arbetslösa jämfört med yrkesarbetande. Detta trots att personer som är arbetslösa spelar i mindre omfattning än personer som har en anställning. Resultatet från Nationella folkhälsoenkäten 2022 visar att andelen med riskabelt spelande är högre hos personer som är arbetslösa (6 procent) jämfört med yrkesarbetande (4 procent). Det gäller framför allt bland kvinnor. Samtidigt är som sagt andelen som spelar lägre bland personer som är arbetslösa jämfört med personer som har en anställning (35 procent jämfört med 60 procent).

Arbetslöshet är även en riskfaktor för spelproblem. När vi jämför problemspelande under 2008-2014 kan vi se att bland de som var arbetslösa år 2008 var andelen som hade ett problemspelande någon gång under uppföljningsperioden signifikant högre, både för män och kvinnor. Gällande någon grad av spelproblem var andelen mer än dubbelt så stor. Sambanden kvarstod vid samma analys för 2015-2018 där andelen med någon grad av spelproblem 2018 var dubbelt så stor för män som var arbetslösa 2015 jämfört med de som hade arbete. För kvinnorna var andelen 4 gånger så hög bland de som var arbetslösa 2015. Swelogs har också gjort en elvaårsuppföljning av personer som deltog i en undersökning om spel och hälsa i slutet av 1990-talet. De som fortfarande hade spelproblem vid långtidsuppföljningen, hade i högre grad varit arbetslösa mellan mätningarna.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga spelproblem. Det gör vi genom att:

  • utveckla och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur spelproblem kan förebyggas
  • verka för samordning på nationell nivå
  • i samverkan med länsstyrelserna stödja genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen om spelmissbruk
  • följa utvecklingen på spelmarknaden, hur spelproblem påverkas av olika faktorer och vilka konsekvenser spelproblem får för hälsan och livsförutsättningar för den som spelar och för närstående. Detta bland annat genom befolkningsundersökningen Swelogs, Swedish longitudinal gambling study.
  • fördela organisationsbidrag till idéburna organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem
  • fördela verksamhetsstöd till stödlinjerna.
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Dataspel kan bli problematiskt för vissa personer. Folkhälsomyndighetens uppdrag inom spelområdet är dock begränsat till spel om pengar. Frågor som rör tv-spel och dataspel hänvisar vi till Statens medieråd. Men Folkhälsomyndigheten bevakar kunskapsutvecklingen inom området, och har även sett samband mellan dataspel och problem med spel om pengar. Vidare kan vissa inslag i dataspel vara särskilt problematiska, som lootlådor och kasinoliknande inslag i dataspelen. Det är också vanligt med vadhållning på e-sport och kasinostreaming, särskilt bland ungdomar. Sambandet kan vara viktigt för arbetet med att förebygga problem med spel om pengar.

Man diskuterar även eventuella samband mellan dataspelande och psykisk ohälsa, sömn, sociala relationer och stillasittande vilket skulle kunna ha bäring på folkhälsa. Här kommer ofta även begrepp som skärmtid in. Detta ligger dock inte inom ramen för uppdraget spel om pengar.

Samband mellan dataspel och spel om pengar (spelprevention.se)

Statens medieråd (statensmedierad.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan