Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa. Målet är också att det förebyggande arbetet ska leda till en ökad jämlikhet i hälsa. För att arbeta förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som går att påverka. Olika typer av insatser behövs på alla nivåer i samhället, och en stor del av det praktiska ANDTS-förebyggande arbetet utförs av kommuner, regioner och det civila samhället.

Identifiera risk- och skyddsfaktorer för att förebygga ohälsa och främja hälsa

Inom folkhälsoarbetet är det viktigt att identifiera och ta hänsyn till olika risk- och skyddsfaktorer. Dessa faktorer utgör en risk för, eller skyddar människor från, att utveckla ett problematiskt bruk av ANDT eller spelproblem. Risk- och skyddsfaktorer finns på flera nivåer:

  • Individuell nivå, till exempel olika personligheter och beteenden.
  • Social nivå, till exempel hur väl uppväxtmiljö, familj och skola fungerar.
  • Strukturell nivå, till exempel tillgång till ANDTS.

Rikta förebyggande insatser mot barn och unga

Att skydda barn och unga mot eget eller andras skadliga bruk av ANDTS är särskilt viktigt. Barn och unga som växer upp i familjer där ett problematiskt bruk av ANDT och spelproblem förekommer, har högre risk att i framtiden själva utveckla ohälsa. Barn och ungas hälsa och framtida välbefinnande är beroende av många faktorer, till exempel deras relation till familjen, ekonomi, utbildning och boende.

Generella insatser för att skapa goda uppväxtvillkor kan bidra till att förebygga en framtida ANDTS-problematik. Ett exempel på en sådan insats är stöd till föräldrar i föräldraskapet. På en strukturell nivå är prispolitik, åldersgränser för att få spela om pengar och andra tillgänglighetsbegränsande åtgärder effektiva för att minska barn och ungas tillgång till ANDTS. Regler om rökfria miljöer i lagen om tobak och liknande produkter syftar till exempel till att både skydda barn mot andras rök och att göra rökbeteendet mindre synligt.

Uppföljning och kunskapsstöd på lokal och regional nivå

Vi följer regionalt och lokalt förebyggande ANDT-arbete i den årliga undersökningen Länsrapporten, till exempel hur arbetet organiseras och genomförda insatser. För spel om pengar görs återkommande kartläggningar av kommuners och regioners arbete med spelproblem.

Så arbetade länsstyrelser, regioner och kommuner med spelproblem 2018–2019

Vi tar också fram kunskapsstöd om ANDTS, som kan stärka och vägleda det främjande och förebyggande arbetet på regional och lokal nivå. Här hittar du de publikationer som du kan använda i ditt arbete inom ANDTS.

Följ utvecklingen inom ANDTS-området

I Indikatorlabbet kan du själv följa utvecklingen inom ANDT-området. Indikatorlabbet riktar sig till myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och organisationer. För spel om pengar och spelproblem hittar du nationell och regional statistik på spelprevention.se.

Indikatorlabbet

Läs mer

Skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak bland elever i årskurs 9

Läs mer om det förebyggande arbetet på respektive sidor för ANDTS.