Förebyggande arbete inom ANDTS

Lyssna

Det går att förebygga ohälsa och andra problem kopplade till alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Målet med det förebyggande arbetet är att främja en god och jämlik hälsa.

För bäst resultat behövs olika typer av förebyggande insatser på alla nivåer i samhället. I detta ingår även det hälsofrämjande perspektivet, det vill säga att utgå från kunskapen om vad som gör att människor utvecklas väl och mår bra. En stor del av det ANDTS-förebyggande arbetet utförs av dig som jobbar inom kommun, länsstyrelse, region eller det civila samhället.

Det finns likheter i det förebyggande arbetet oavsett om du arbetar med alkohol, narkotika, tobak och nikotin eller spel om pengar. Men arbetet måste också förhålla sig till att det finns skillnader i orsaker, användning och problem kopplade till de olika ANDTS-områdena.

På den här sidan hittar du information om generellt förebyggande arbete inom ANDTS-området, och via länkarna här nedanför kan du läsa mer om det förebyggande arbetet för respektive område:

Vad är förebyggande arbete?

En central utgångspunkt för förebyggande arbete, eller prevention, är att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor. Det handlar om att genomföra åtgärder för att främja hälsa, förebygga ohälsa och andra sociala och ekonomiska problem samt öka jämlikheten i hälsa mellan olika grupper. Det innebär att det ANDTS-förebyggande arbetet kräver långsiktighet och varierande typer av insatser, policyer och strategier på olika nivåer och arenor i samhället.

Alla som på något sätt beslutar om eller påverkar de miljöer och villkor som finns där vi föds, växer upp, leker, lär, arbetar, bor, har vår fritid, vårdas och åldras kan påverka befolkningens hälsa.

Förebyggande arbete på olika nivåer och arenor

Det ANDTS-förebyggande arbetet kan delas in i tre nivåer där fokus ligger på att nå hela befolkningen eller delar av den:

  • Indikerad nivå – insatser som riktar sig till individer. Det kan handla om att behandla personer inom beroendevård eller personer med spelproblem.
  • Selektiv nivå – insatser som riktar sig till vissa grupper. Det kan vara personer som har större risk att utveckla problem, till exempel de som redan använder nikotinprodukter eller har en riskkonsumtion av alkohol.
  • Universell nivå – insatser som riktar sig till en hel population. Det kan exempelvis vara befolkningen i stort eller elever på en hel skola.

För att minska ohälsa, skador och andra sociala och ekonomiska problem på grund av ANDTS, och de skillnader som finns mellan grupper i befolkningen, behövs en kombination av insatser på de olika nivåerna. Det här arbetssättet kallas också för proportionell universalism, det vill säga att universella åtgärder behöver förstärkas eller kompletteras med andra åtgärder utifrån individers och gruppers särskilda risker och behov.

Olika nivåer på förebyggande arbete. Högst upp en vuxen och ett barn som illustrerar indikerad nivå, därunder ett barn och två vuxna som illustrerar den selektiva nivån, och underst åtta personer som illustrerar universell nivå.Det förebyggande arbetet kan också genomföras utifrån olika arenor på flera nivåer. Inom till exempel föreningslivet är idrottsrörelsen en relevant arena. Här kan insatserna riktas till alla i en förening eller till grupper som löper särskild risk för ohälsa eller problem relaterat till ANDTS. Arbetet kan också göras dels på den lokala nivån i föreningar, dels på nationell nivå som till exempel insatser inom Riksidrottsförbundet.

Förebyggande arbete innebär samhällsekonomiska vinster

Genom att arbeta förebyggande med ANDTS kan samhällsekonomiska vinster göras. I vissa fall kan samhällets samlade besparingar överstiga kostnaderna för det nationella, regionala och lokala folkhälsoarbetet. Att inte satsa på förebyggande arbete innebär att hälso- och sjukvården, rättsväsendet och andra samhällssektorer kan behöva hantera de kostnader för ohälsa och andra problem som uppstår i framtiden.

Det samhällsekonomiska värdet av hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbete

Lyckas med ANDTS-förebyggande arbete

Här nedanför kan du läsa om tillvägagångssätt som hjälper dig i arbetet med att förebygga ohälsa, skador och andra sociala och ekonomiska problem som orsakas av ANDTS.

Snabbguidens arbetsmodell

Snabbguiden är en arbetsmodell som steg för steg hjälper dig att planera, strukturera och genomföra det ANDTS-förebyggande arbetet. Modellen är en sammanfattning av European Drug Prevention Quality Standards, EDPQS, som använts främst inom narkotikaområdet. Men modellen kan även användas i det förebyggande arbetet med alkohol, tobaks- och nikotinprodukter, dopning och spel om pengar samt inom andra folkhälsoområden.

Snabbguiden – att lyckas med ANDTS-prevention

Identifiera risk- och skyddsfaktorer för att förebygga ohälsa och främja hälsa

Inom folkhälsoarbetet är det viktigt att identifiera och ta hänsyn till olika risk- och skyddsfaktorer. Sådana faktorer kan utgöra en risk för, eller skydda människor från, att utveckla ohälsa och andra problem kopplat till ANDTS. Det är särskilt viktigt att skydda barn och unga mot eget eller andras bruk av ANDT eller spel om pengar. Barn och unga som växer upp i familjer där det finns problem relaterade till ANDTS har högre risk att i framtiden själva utveckla ohälsa eller problem.

Risk- och skyddsfaktorer finns på flera nivåer:

Strukturell nivå, till exempel tillgång till ANDTS

På strukturell nivå kan det handla om prispolitik och åldersgränser för att minska tillgång till ANDTS. Ett annat exempel är lagstiftning om rökfria miljöer som bland annat syftar till att skydda individer mot andras rök och att göra rökbeteendet mindre synligt.

Social nivå, till exempel uppväxtmiljö, familj och skola

Insatser på social nivå kan vara att skapa goda uppväxtvillkor som bidrar till att förebygga en framtida ANDTS-problematik, till exempel stöd till vårdnadshavare i föräldraskapet.

Individuell nivå, till exempel personlighet och beteende

Insatser på individuell nivå kan innebära att skapa strukturer för att kunna identifiera barn och unga i behov av stöd och sätta in rätt insatser i god tid, till exempel genom extra resurser och stöd i skolan.

Tre barn som leker, två barn sparkar boll och ett mindre barn åker rutschkana.

På sidan Risk- och skyddsfaktorer för ANTS finns mer information om både gemensamma och specifika risk- och skyddsfaktorer för ANTS och hur du kan använda dem i det förebyggande arbetet.

Risk- och skyddsfaktorer för ANTS

Vilka risk- eller skyddsfaktorer som har störst betydelse för individens beteende och hälsa förändras över tid och varierar också mellan olika samhällen och kulturella sammanhang.

Modellen här nedanför visar förutsättningar för god och jämlik hälsa och beskriver olika nivåer av faktorer som påverkar folkhälsan:

  • Samhälleliga förutsättningar, till exempel normer, välfärdssystem och miljö
  • Livsvillkor och levnadsförhållanden, till exempel utbildning, arbete, boende och närmiljö
  • Sociala sammanhang, till exempel umgänge med familj och vänner
  • Levnadsvanor, till exempel användning av ANDTS
  • Individuella faktorer i form av ålder, kön och genetiska förutsättningar.

Risk- och skyddsfaktorer för användning av ANDT och spel om pengar finns inom alla dessa nivåer, och samspelar med varandra. Därför är det viktigt att arbeta på flera nivåer, och med olika risk- och skyddsfaktorer för att få större effekt i ANDTS-arbetet.

Regnbågsmodellen som visar olika nivåer av faktorer som påverkar hälsan. Längst ut i regnbågen finns samhälleliga förutsättningar, sedan livsvillkor och levnadsförhållanden, sedan sociala sammanhang, sedan levnadsvanor och längs in i regnbågen finns individen.

Källa: Dahlgren och Whitehead, 1991. Bearbetad av Folkhälsomyndigheten.

Uppföljning och kunskapsstöd på lokal och regional nivå

Länsrapportens undersökning är ett underlag som du kan använda när du följer upp, planerar och utvecklar arbetet på den regionala eller lokala nivån. I undersökningen följer Folkhälsomyndigheten årligen hur kommuner och länsstyrelser arbetar förebyggande inom ANDTS-området, till exempel hur arbetet organiseras och vilka insatser som genomförs. Uppgifter om lokalt ANDTS-arbete som samlas in genom Länsrapportens undersökning hittar du i Indikatorlabbet.

Länsrapportens undersökning

Folkhälsomyndigheten gör återkommande kartläggningar av kommuners och regioners arbete med spelprevention. Sedan 2021 ingår spel om pengar i Länsrapportens undersökning.

Vi tar också fram kunskapsstöd om ANDTS, som kan stärka och vägleda det främjande och förebyggande arbetet på regional och lokal nivå. Här hittar du publikationer som du kan använda i ditt ANDTS-arbete:

Publikationer om ANDTS

Utvecklingen inom ANDTS-området

För att kunna prioritera rätt hälsofrämjande och förebyggande insatser är det viktigt att följa och kartlägga utvecklingen inom ANDTS på nationell, regional och lokal nivå. I detta ingår uppföljning av användning och olika skador och problem orsakade av ANDTS utifrån bland annat kön, ålder och socioekonomisk situation.

Utveckling inom ANDTS-användning och ohälsa

Hur kan nya arbetssätt spridas och genomföras?

Rapporten ”Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst” hjälper dig som vill implementera nya arbetssätt eller sprida vetenskapligt grundad kunskap för att främja hälsa och förebygga ohälsa i befolkningen. Utöver rapporten finns även en digital checklista som ger dig konkret stöd i det praktiska implementeringsarbetet.

Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Vi samordnar och stödjer det förebyggande arbetet

Folkhälsomyndigheten ska samordna det nationella ANDTS-arbetet och stödja berörda aktörer. I mars 2022 beslutade regeringen om en ny ANDTS-strategi:

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 (regeringen.se)

I vårt uppdrag ingår att sprida kunskap på nationell, regional och lokal nivå. Inte minst ska vi bidra till att öka förståelsen för hur ett långsiktigt, systematiskt och kvalitetssäkrat förebyggande ANDTS-arbete kan utföras.

Läs mer om ANDTS-förebyggande arbete