Uppdaterad 11 augusti 2020

Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem

Det förebyggande arbetet mot spelproblem bör kombinera åtgärder på olika nivåer och arenor. Det ger en större och mer långsiktig effekt. Framgångsrik spelprevention stärker skyddsfaktorer och minskar riskfaktorer.

På dessa sidor får du fördjupad kunskap om hur du kan gå till väga, för att förebygga spelproblem på olika nivåer och arenor. Du får också veta hur du kan utveckla förebyggande metoder.

Innehållet vänder sig till dig som fattar beslut om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder. Det kan vara på lokal, regional eller nationell nivå. Du kan till exempel arbeta på en myndighet, inom hälso- och sjukvården, på ett spelbolag, eller i en idrottsrörelse, kamratstödjande förening eller annan idéburen organisation.  

Övergripande information om folkhälsa och folkhälsoarbete

Information för dig som arbetar direkt eller indirekt med folkhälsa i kommuner, regioner, länsstyrelser och idéburna organisationer.

Arbeta på flera nivåer och olika arenor

För att få stort genomslag för det förebyggande arbetet, behöver det finnas en röd tråd mellan olika nivåer. Nivåerna kan delas in i lokalt, regionalt och nationellt. Men inom det förebyggande arbetet finns också åtgärder på tre olika preventionsnivåer:

 • Universell nivå: Åtgärder riktade till hela befolkningen innan problemen har utvecklats. Det kan till exempel handla om att minska tillgängligheten till spel, öka tillsynen av spelmiljöer och genomföra utbildningskampanjer på skolor.
 • Selektiv nivå: Åtgärder riktade till särskilda riskgrupper. Det kan till exempel handla om att rikta information och utbildning till dem som spelar om pengar.
 • Indikerad nivå: Åtgärder riktade till individer. Det kan till exempel handla om att behandla personer med spelproblem.

Det finns också olika arenor för det förebyggande arbetet. Arenorna kan vara extra relevanta för att de når många som riskerar att få problem, eller för att målgrupperna inom arenan kan vara prioriterade, till exempel barn och unga. Eftersom risk- och skyddsfaktorer ofta samvarierar, är det bra att arbeta på flera olika arenor för att få större preventiv effekt.

Även arbete utifrån arenor kan göras på flera nivåer. Inom till exempel föreningslivet, är idrottsrörelsen en relevant arena. Insatserna mot spelproblem kan här riktas mot både alla i föreningen och vissa riskgrupper. Arbetet kan även göras på den lokala nivån ute i föreningen men också vara nationellt, till exempel insatser inom Riksidrottsförbundet.

Utgå från hälsans bestämningsfaktorer samt risk- och skyddsfaktorer

Utgångspunkten för allt förebyggande folkhälsoarbete är hälsans bestämningsfaktorer som de nya folkhälsopolitiska målområdena utgår från. Det är de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor, som är av central betydelse för hälsan.

Faktorer som leder till spelproblem kan vara knutna till individen själv, men också till det sociala sammanhanget med familj, vänner och arbete. Samhällsstrukturella faktorer såsom socioekonomi och ojämlikhet påverkar också. Ett framgångsrikt förebyggande arbete fokuserar på att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer.

Modell över faktorer som påverkar spelandet

 • Lagar och policy
 • Vård och stöd
 • Spelens utformning
 • Socialt stöd och relationer
 • Information och utbildning
 • Spelmiljön
 • Tillgänglighet och exponering
 • Marknadsföring
 • Individens situation, egenskaper och beteende
Illustration som visar modell över faktorer som påverkar spelandet: Lagar och policy, Vård och stöd, Spelens utformning, Socialt stöd och relationer, Information och utbildning, Spelmiljön, Tillgänglighet och exponering, Marknadsföring samt Individens situation, egenskaper och beteende
Bild: Modell över faktorer som påverkar spelandet.

Ladda ner grafiken högupplöst

Film om förebyggande arbete kring spelproblem

Läs mer

Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar 
Systematisk litteraturöversikt: Metoder för att förebygga spelproblem
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU): Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga 
Folkhälsopolitiska mål