Covid-19 kan komma att öka i början av hösten

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Nya scenarier från Folkhälsomyndigheten pekar på en ökad spridning av covid-19 som når sin topp i slutet av september. För att minska risken för allvarlig sjukdom och död är det viktigt att personer som är i riskgrupp eller 65 år och äldre tar den rekommenderade påfyllnadsdosen av vaccin i höst. Arbetsgivare och verksamheter bör också planera för att kunna hantera en ökad sjukfrånvaro. På grund av att både den epidemiologiska situationen och beräkningarna är komplexa, finns en osäkerhet kring scenarierna.

På regeringens uppdrag presenterar Folkhälsomyndigheten den elfte delrapporten om scenarier för smittspridning av covid-19 i befolkningen. Scenarierna gäller för perioden 20 augusti till 20 november. De illustrerar en möjlig utveckling och ska inte uppfattas som en prognos. Syftet med scenarierna är att utgöra underlag för planering av resurser inom hälso- och sjukvården.

Topp i slutet av september

I båda scenarierna väntas smittspridningen öka från slutet av augusti och nå sin topp i slutet av september. Främst beror ökningen på att människor träffas mer vid återgång till arbete och skola, och att immuniteten i befolkningen avtar. Samtidigt finns en stor osäkerhet kring scenarierna som beror på flera faktorer, bland annat att mörkertalet i smittspridningen är högt.

– Flera faktorer gör att scenarierna är mer osäkra än tidigare. Det vi ser är att smittspridningen väntas öka fram till slutet av september. Hur hög toppen blir är svårt att säga, men det är osannolikt att den skulle nå samma nivåer som i januari och februari. Det viktigaste är att personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre, vaccinerar sig med en påfyllnadsdos i höst för att minska risken för allvarlig sjukdom och död, säger avdelningschef Sara Byfors.

Det är också viktigt att både arbetsgivare och verksamheter har beredskap för att många kan bli sjuka samtidigt i covid-19, förkylningar och luftvägsinfektioner, och att man ser över sin kontinuitetsplanering för personal, material, utrustning med mera.

Flera olika faktorer

De scenarier som nu presenteras har beräknats utifrån flera olika faktorer. Bland annat inrapporterade fall, mörkertal, vaccinationer, antaganden om kontakter i befolkningen, immunitet och smittsamhet. Omikronvarianten BA.5 antas dominera smittspridningen i Sverige helt.

Scenario 0: Kontakterna i befolkningen antas vara oförändrade. Under toppen beräknas de rapporterade covidfallen till ungefär 5000 per dag.

Scenario 1: Kontakterna i befolkningen ökar från mitten av augusti med cirka 10 procent. Under toppen beräknas de rapporterade covidfallen till ungefär 7000 per dag.

Den ökade smittspridningen i scenarierna orsakar också ett ökat vårdbehov, men vårdriskerna ska tolkas med försiktighet eftersom de baseras på data för mars och april 2022 och kommer att förändras över tid.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att några ytterligare smittskyddsåtgärder behövs utifrån scenarierna. Förebyggande åtgärder är fortsatt nödvändiga, liksom testning och smittspårning inom hälso- och sjukvård och omsorgsverksamheter där personer med hög risk för allvarlig covid-19 vistas. Det är också viktigt att rekommendationerna i vaccinationsprogrammet följs, och att den som är sjuk med symtom på covid-19 stannar hemma.

Folkhälsomyndighetens scenarier uppdateras löpande. Nästa delrapportering kommer den 20 oktober 2022.

Läs mer