Liten påverkan på ungas hälsa under pandemin

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Smittskyddsåtgärderna under covid-19-pandemin har inneburit förändringar i ungdomars och unga vuxnas livsvillkor och levnadsförhållanden. Deras hälsa har trots detta förändrats i liten utsträckning under år 2021. Utvecklingen har inom flera områden fortsatt i samma riktning som innan pandemin. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en rapport om hur covid-19-pandemin och smittskyddsåtgärderna påverkade hälsan hos personer i åldern 16 – 29 år. Rapporten tar också upp deras levnadsvanor, upplevelser och erfarenheter under året 2021. För unga kan pandemin till exempel ha inneburit distansstudier, att sociala sammanhang har krympt samt ändrade möjligheter till fysisk aktivitet.

– Vi ser inte några stora förändringar i ungas hälsa och levnadsvanor just med koppling till pandemin. Den förändring vi ser är istället på flera sätt i linje med den utveckling som funnits sedan före pandemin, säger Anna Bessö, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Resultaten visar bland annat att andelen unga med psykiska besvär i form av ängslan, oro eller ångest ökade något vilket följer den trend som fanns redan innan pandemin. Resultaten visar även att andelen som röker eller konsumerar alkohol på ett riskabelt sätt fortsätter att minska, vilket även det stämmer med tidigare års utveckling.

Stillasittande, fysisk aktivitet och andel med övervikt eller fetma fortsatte att ligga kvar på ungefär samma nivåer som de gjort sedan 2015. Under perioden 2015–2020 ökade andelen som rapporterade sömnbesvär från 26 till 39 procent, men under året 2021 upphörde ökningen.

När det gäller hur olika grupper av unga har påverkats mot bakgrund av till exempel födelseland, föräldrars utbildningsnivå, sexuell läggning eller funktionsnedsättning är det svårt att dra några slutsatser. Analyser av intervjuer med unga som varken arbetar eller studerar och med unga i norra Botkyrka tyder på att pandemin i vissa fall har förstärkt befintliga utmaningar. De intervjuade beskrev hur pandemin försvårat redan utmanande livsvillkor bland annat kopplade till studier, ekonomi och stigmatisering av vissa bostadsområden.

– Det som ungdomarna berättar har stor betydelse för att få en bättre bild av situationen och pandemins påverkan. Det är viktigt att vi fortsätter följa utvecklingen med särskilt fokus på grupper som lever under socialt, ekonomiskt eller hälsomässigt utsatta förhållanden, säger Anna Bessö.

Läs mer