Krav på smittspårning för covid-19 upphör

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 från den 15 mars inte längre kräver smittspårning i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Ansvaret att bedöma behovet av smittspårning övergår då till vård- och omsorgsverksamheterna i kommuner och regioner.

Den 1 april 2022 ändrades smittskyddslagen så att covid-19 inte längre kategoriseras som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. I samband med det upphörde även smittspårning för covid-19 för allmänheten, men Folkhälsomyndigheten beslutade då genom en föreskrift att covid-19 fortsatt skulle vara en smittspårningspliktig sjukdom i vissa miljöer, till exempel verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Krav på smittspårning inte längre motiverad som generell åtgärd

Covid-19 är fortfarande en pandemi, men Folkhälsomyndigheten gör nu bedömningen att krav på smittspårning inte längre är motiverad som generell åtgärd i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Orsaken är framför allt att de allra flesta i Sverige nu har någon form av immunitet mot viruset, i kombination med att sjukdomsbilden bytt karaktär till ett förlopp med en lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Efter tre år av pandemihantering finns även ett omfattande förebyggande arbete etablerat för att tidigt identifiera och bryta spridning av infektionssjukdomar i dessa miljöer, oavsett typ av smitta. Vidare är effekten av smittspårning av covid-19 i detta skede av pandemin begränsad, vilket gör att en resurskrävande smittspårningsplikt inte längre är en proportionerlig åtgärd.

̶ Vi har i vinter sett en omfattande spridning av såväl covid-19, influensa och RS-virus. Genom att ta bort smittspårningsplikten för covid-19 möjliggör vi nu för verksamheterna att prioritera resurserna till de fall där de bedömer att smittspårning har en effekt oavsett orsak, säger Erik Sturegård, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten.

Beslutet att sjukdomen covid-19 inte längre är smittspårningspliktig gäller från och med den 15 mars. Enligt gällande lagstiftning övertar då vård- och omsorgsverksamheterna i regioner och kommuner ansvaret att själva bedöma behovet av smittspårning.

Läs mer

Vägledningen: Förebyggande åtgärder för covid-19 inom vård och omsorg (artikelnr. 23098)