Ny statistikrapport om psykisk hälsa: Så mår Sveriges befolkning

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

På Världsdagen för psykisk hälsa publicerar Folkhälsomyndigheten statistik över den psykiska hälsan. De flesta barn och vuxna har gott psykiskt välbefinnande, men i alla åldrar finns tecken på psykisk ohälsa – och bland vuxna är det den yngsta och den äldsta åldersgruppen som utmärker sig mest.

Rapporten ger en sammanfattande och aktuell lägesbild av psykisk hälsa och suicid bland barn och vuxna i Sverige, och beskriver utvecklingen under 2000-talet. Statistiken bygger på flera olika datakällor, och resultatet visar att majoriteten av befolkningen har ett gott psykiskt välbefinnande. Men det finns också tecken på psykisk ohälsa som varierar med ålder och kön. Bland de yngsta och äldsta kvinnorna finns högst andel med allvarlig psykisk påfrestning, något som kan indikera att man har ett psykiatriskt tillstånd. De äldsta kvinnorna har även högst uttag av antidepressiv medicin. Samtidigt är det äldre män som har de högsta suicidtalen.

̶ När vi sammanställer statistik för hela befolkningen blir det tydligt hur den psykiska hälsan fördelar sig mellan olika grupper i Sverige. Det är en förutsättning för att kunna arbeta för en mer jämlik psykisk hälsa, säger Hillevi Busch, doktor i psykologi och utredare på Folkhälsomyndigheten.

Den äldsta åldersgruppens resultat skiljer sig åt

Medellivslängden i Sverige ökar och den äldsta åldersgruppen växer. Sedan 2022 frågar Folkhälsomyndigheten om hälsan bland personer över 84 år, och den gruppen har delvis andra resultat än till exempel den näst äldsta åldersgruppen, 65–84 år. Det är betydligt färre, 40 procent jämfört med 62 procent, som tycker att de har en god hälsa. Det kan dels ha att göra med kroppsliga sjukdomar och begränsningar, men den allmänna hälsan påverkas också av hur vi mår psykiskt och av vår sociala situation. Bland kvinnor i den äldsta åldersgruppen är det dubbelt så många som anger en allvarlig psykisk påfrestning jämfört med den näst äldsta, och bland de äldsta har mer än var tredje kvinna och var fjärde man tagit ut antidepressiv medicin.

– Med ökad ålder följer omständigheter som kan utmana vår psykiska hälsa, så som när vänner eller närstående dör, försämrad kroppslig hälsa och minskad funktionsförmåga. Att närma sig livets slut kan också väcka existentiella tankar kring livet och döden. Samtidigt är det en hög andel av de äldsta som har ett gott psykiskt välbefinnande. Det visar att statistiken är komplex, säger Hillevi Busch.

För många, inte minst äldre, är ensamhet och isolering en viktig orsak till psykisk ohälsa, och regeringen tar nu flera initiativ för att minska och förebygga ofrivillig ensamhet. Ett exempel är det regeringsuppdrag som Folkhälsomyndigheten har, där syftet är att stärka samhällets arbete med att motverka ofrivillig ensamhet.

Fakta: Världsdagen för psykisk hälsa

Den 10 oktober varje år infaller Världsdagen för psykisk hälsa. Syftet med dagen, som World Foundation of Mental Health står bakom och som stöttas av Världshälsoorganisationen (WHO), är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa. I Sverige uppmärksammas dagen av myndigheter, organisationer, regioner och kommuner, och årets tema är att psykisk hälsa är en mänsklig rättighet.

Läs mer