Vägledning till förskolan för att minska risken för smittspridning

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har sammanställt en uppdaterad vägledning för att minska risken för smittspridning på förskolor. Det handlar bland annat om rutiner för god hygien, hur smittkedjor kan brytas och vägledning om när barn bör stanna hemma från förskolan.

Vägledningen ”Smitta i förskolan” vänder sig till personal och huvudmän i förskolan och har tagits fram på uppdrag av regeringen. Möjligheten till utveckling och utbildning är en central faktor för barns hälsa. Under förskoleåren är det vanligt att barn får infektioner som orsakas av olika smittämnen. Det gör att immunförsvaret utvecklas. I takt med att barnen blir äldre brukar antalet infektioner därför minska.

Det är inte möjligt att undvika spridning av alla infektioner i förskolemiljön, men det går att minska risken för smittspridning av vissa infektioner. Det i sin tur kan främja såväl barnens som personalens hälsa, och bidra till att barn kan delta i den pedagogiska verksamheten.

Smittkedjor kan brytas

Inom förskolan kan smittkedjor brytas genom att verksamheten har och följer rutiner för hygien, städning, livsmedelshantering och utomhusvistelse. Att barn vaccineras enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet är också mycket viktigt, liksom att barn som är sjuka stannar hemma.

– Grundregeln är att barn, och även personal, som är sjuka bör stanna hemma från förskolan tills de orkar delta i verksamheten igen. Lindriga symtom, som hosta eller snuva, utgör inget hinder för att vara på förskolan om allmäntillståndet i övrigt är gott, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Att bli frisk från en infektion tar olika lång tid, bland annat beroende på individens ålder, immunförsvar och hur mycket av smittämnet som tar sig in i kroppen. Folkhälsomyndighetens vägledning syftar till att gynna barnets tillfrisknande, minska risken för smittspridning och ge barnen möjlighet att delta i den sociala och pedagogiska verksamheten.

Viktigt med dialog

Dialogen mellan förskola och vårdnadshavare kring barnets allmäntillstånd är viktig. Om vårdnadshavarens och personalens bedömning skulle skilja sig åt, så är det personalens bedömning som avgör huruvida barnet är piggt nog att delta i förskolans vanliga verksamhet.

Vägledningen utgår från barnets och barngruppens bästa. Av Folkhälsomyndighetens rekommendationer framgår bland annat att:

  • Barn och personal bör stanna hemma tills de har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i verksamheten. Barn med lindrig snuva eller hosta kan vara på förskolan om allmäntillståndet är gott.
  • Ett gott allmäntillstånd betyder i det här sammanhanget att barnet inte är påverkat av en infektion, att det är feberfritt sedan minst ett dygn utan febernedsättande medicin i kroppen, och tillräckligt piggt för att orka delta i förskolans vanliga aktiviteter.
  • Den som har varit magsjuk behöver vara pigg och stabilt frisk igen. Magsjuka barn behöver stanna hemma i två dagar utan symtom, såsom kräkning, diarré eller feber.
  • Att vara utomhus varje dag bör ses som en viktig del av verksamheten för att minska smittspridning och öka välbefinnandet.
  • Rutiner för handhygien, städning, blöjbyte och andra viktiga hygienrutiner behöver finnas och följas, liksom rutiner för livsmedelshygien, mathantering och utbrottshantering.

Läs mer

Smitta i förskolan – Vägledning till personal och huvudmän i förskolan för att förebygga och hantera smitta

Samlingssida Smitta i förskolan