Enkät till 110 000 personer ska undersöka folkhälsan i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

I dagarna skickas en enkät ut till drygt 110 000 personer i Sverige för att undersöka folkhälsan. Svaren på enkäten gör det möjligt att följa utvecklingen i befolkningen över tid, så att rätt åtgärder kan vidtas för en bättre folkhälsa.

Den Nationella folkhälsoenkäten genomförs vartannat år och skickas i år ut till 110 000 slumpvis utvalda personer i Sverige som är 16 år eller äldre. Enkätundersökningen genomfördes för första gången år 2004.

Frågorna som ställs i enkäten handlar bland annat om symtom och besvär, funktionsförmåga, levnadsvanor, boendemiljö, sociala relationer, trygghet och tillit. Resultaten ska sedan användas för uppföljning och insatser på lokal, regional och nationell nivå.

Utvecklingen följs över tid

Det övergripande folkhälsopolitiska målet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

– Genom enkäten kan vi upptäcka skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, och följa utvecklingen över tid. Utifrån resultaten kan olika åtgärder för att förbättra hälsan vidtas, säger projektledaren Pi Zetterquist.

Enkäten genomförs som ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Sveriges 21 regioner och Statistikmyndigheten SCB. Folkhälsomyndigheten använder resultaten från 45 000 personer i den nationella sammanställningen. I vissa regioner har så kallade tilläggsurval gjorts, vilket innebär att det totalt är drygt 110 000 personer som ingår i undersökningen år 2024.

Resultaten kommer att redovisas den 13 november på Folkhälsomyndighetens webbplats. Publiceringen sker i form av tabeller och diagram i statistikdatabasen Folkhälsodata och visualiseringsverktyget Folkhälsostudio. Från och med i år ingår hela den Nationella folkhälsoenkäten i Sveriges officiella statistik.

Läs mer