Frågor och svar kring Hälsa på lika villkor

Lyssna

Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är en undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige. Frågor och svaren nedan är för 2022.

Hälsa på lika villkor

Lyssna

Det ska du inte göra. De personer som har blivit utvalda kommer att få ett pappersbrev med inbjudan och inloggningsuppgifter till webben. Vi kontaktar inte dig via mejl eller telefon för att be dig lämna ut personlig information. Du kan bortse från det mejl som skickats till dig.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det ska du inte göra. Vi kontaktar dig inte via telefon för att be dig lämna ut personlig information eller bjuda in till någon prenumeration eller avtal. Du kan bortse från sådana samtal.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Den här undersökningen gör vi för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till exempel hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Enklast är att besvara enkäten på webben. Adressen är www.insamling.scb.se.

Du måste ha ditt användarnamn och lösenord som du hittar på framsidan av inbjudningsbrevet. Har du fått en pappersenkät, fyller du i den och postar den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I första hand kan du ta ett eget kuvert och posta enkäten till adressen nedan. Du behöver inte frankera kuvertet.

Statistiska centralbyrån
Avdelningen för datainsamling
Svarspost
Kundnummer 20272644
708 01 Örebro

Om du inte har ett eget kuvert kan du antingen kontakta SCB, 010-479 60 35 eller skicka ett mejl till enkat@scb.se med rubriken ”NYTT SVARSKUVERT” i ämnesraden (ange då gärna det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093). Då ser vi till att ett nytt kuvert skickas ut.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du vill ha en ny pappersenkät, kan du kontakta SCB, 010-479 60 35 eller skicka ett mejl till enkat@scb.se.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är frivilligt att fylla i enkäten och inget kommer att hända om du avstår. Vi är tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 60 35 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om varför du inte vill delta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093. Då slipper du påminnelser.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det går bra att en vän, anhörig eller vårdpersonal hjälper till att fylla i enkäten. Det är viktigt att det är den som fått enkäten som ger de flesta svaren. Om personen inte själv kan uppge svaren bör den tas bort ur undersökningen. Vi är då tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 60 35 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

SCB försöker använda så uppdaterade register som möjligt men det kan ändå bli så t.ex. fördröjning i uppdatering av befolkningsregistret. Vi är tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 60 35 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093. Då slipper ni också påminnelser.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om personen har flyttat inom Sverige kan denne fylla i enkäten i alla fall. Om de flyttat utomlands och inte går att få tag på är vi tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 60 35 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093. Då slipper ni också påminnelser.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om personen kommer hem senast 20 maj 2022 kan denne fylla i enkäten då. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Alla svar är viktiga.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg. Webbenkäten finns tillgänglig på engelska.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

För att besvara frågorna via Internet gå in på adressen www.insamling.scb.se.

Alla uppgiftslämnare får användarinformation i form av lösenord och användar-id som finns på framsidan av inbjudningsbrevet. Vanligaste orsaken till att man inte kommer in på sidan är att uppgifterna inte är korrekt inmatade (felstavning, missat att skilja på stora och små bokstäver).

Skulle du fortfarande ha problem, kontakta SCB tel: 010-479 60 35.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

SCB:s webbinsamlingsverktyg är testat för följande webbläsare:

  • Internet Explorer (för PC)
  • Mozilla Firefox (för både PC och Mac)
  • Edge (för både PC och Mac)
  • Google Chrome (för PC)
  • Safari (Mac)

Nyare versioner av webbläsare fungerar oftast felfritt. Även äldre versioner kan fungera bra men webbsidorna kanske inte har ett helt korrekt utseende.

Webbenkäten är anpassad för att kunna besvaras på både mobiltelefon eller läsplatta.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Svara som vanligt men ange den vikt du hade innan du blev gravid.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vi ber dig att svara så fort som möjligt, helst inom ett par dagar, men absolut senast den 20:e maj 2022. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Dina uppgifter skyddas av bl.a. offentlighets- och sekretesslagen och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. De insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen kan se vem som svarat vad.

Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Regler för personuppgiftsbehandling finns i Europaparlamentets och rådets (EU) 2016/679, ”dataskyddsförordningen” samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. SCB:s och Folkhälsomyndighetens grund för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och för statistiska ändamål (artikel 6.1.e och 9.2 j i dataskyddsförordningen). Det betyder att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen enskilds svar kan utläsas.

Numret på blankettens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093 är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. För att minska antalet frågor i enkäten kommer ett antal uppgifter att hämtas från SCB:s register och ett antal andra nationella register från Försäkringskassan och Socialstyrelsen (vilka uppgifter framgår av följebrevet).

Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet lämnas till Folkhälsomyndigheten och regioner för fortsatt bearbetning. I analyserna och kommande resultat/rapporter är alla svar och individer anonyma och presenteras som en del i en grupp, aldrig som enskilda svar eller individer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vilka som får enkäten bestäms av att SCB gör ett slumpmässigt urval om cirka 350 000 personer i hela Sverige (nationella urvalet plus tilläggsurvalen i landets regioner). Det är med andra ord inte möjligt att få delta i undersökningen om man inte har fått hem en enkät. Om du är intresserad av att se hur enkätfrågorna ser ut kan du gå in på sidan Frågeformulär – Nationella folkhälsoenkäten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Översiktliga resultat från denna undersökning kommer under hösten 2022 att läggas ut på sidan Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor på Folkhälsomyndighetens webbplats. Resultat från landets regioner kan också komma att redovisas på regionernas egna hemsidor. Resultaten kommer också att användas i linje med Folkhälsomyndighetens uppdrag t.ex. årlig folkhälsorapportering och uppföljning av hälsa i olika grupper.

Om du inte har tillgång till Internet kan du ringa till någon av personerna, vars telefonnummer står i följebrevet.

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är en allmän trend i samhället att färre personer svarar på enkäter. Bortfallet behöver i sig inte vara något problem. Problem uppstår först om bortfallet skiljer sig åt från de svarande med avseende på undersökningsvariablerna. För att minska den s.k. bortfallsskevheten beräknas vikter med hjälp av kalibrering. För mer detaljerad information, se Teknisk Rapport 2022.

HLV genomförs för sjuttonde gången vilket innebär att vi har en lång tidstrend att luta oss tillbaka på. Vi ser inte några större avvikelser i årets resultat och har därför bedömt att data håller tillräckligt hög kvalitet för att publiceras. Folkhälsomyndigheten har ett pågående utvecklingsarbete för att öka svarsfrekvensen i HLV.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten är sedan 2021 ansvarig statistikmyndighet inom ämnesområdet folkhälsa. Myndighetens första produkt inom officiell statistik utgörs av ungefär hälften av resultaten ur den nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor. Detta är resultatet av den första etappen av myndighetens arbete med kvalitetsgranskning utifrån de kriterier som gäller för officiell statistik. Kvalitetsarbetet och utveckling av undersökningen fortsätter med målsättningen att hela HLV ingår i den officiella statistiken vid nästa resultatpublicering 2024. Undersökningen 2022 har genomförts och resultaten har tagits fram på samma sätt som tidigare, vilket borgar för att resultatet är jämförbart över tid och vi ser inte att det finns någon förändring i tillförlitligheten.

För frågor om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer från Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV), kontakta:
E-post till Folkhälsoenkäten

Om Sveriges officiella statistik

Uppdaterad:
Dela länk till frågan