Antibiotikaförsäljningen och antibiotikaresistensen fortsätter att öka visar årsrapport

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under 2023 fortsatte antibiotikaförsäljningen att öka i Sverige. Samtidigt fortsatte antibiotikaresisten att öka, och antalet fall med bakterier med ESBL-CARBA var det högsta någonsin. Det visar rapporten Swedres-Svarm 2023 från Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Försäljningen av antibiotika ökade under 2022 och ökningen har fortsatt under 2023, men försäljningen är fortfarande på en lägre nivå än före covid-19-pandemin. Dessutom har både anmälningspliktig och övrig antibiotikaresistens fortsatt att öka i Sverige. Den mest markanta ökningen gäller tarmbakterier med ESBL-CARBA, som sågs hos 314 fall. Det är högst antal fall någonsin.

– Bakterier med ESBL-CARBA kan ge allvarliga och svårbehandlade infektioner som kan bli ett stort problem i känsliga patientgrupper, som tidigt födda barn och andra med nedsatt infektionsförsvar. Därför är den ökning som tog fart 2022 och som vi ser fortsätta särskilt allvarlig, säger Olle Aspevall, överläkare och sakkunnig utredare på Folkhälsomyndigheten.

I 2023 års Swedres-Svarm rapporteras och kommenteras antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens hos människor och djur i Sverige. De viktigaste resultaten för humansidan under 2023 är:

  • Den totala antibiotikaförsäljningen inom humanmedicinen i Sverige ökade med 7,3 procent under 2023 jämfört med 2022. Det återspeglas inom både recept och rekvisitioner. Den totala antibiotikaförsäljningen ligger dock fortsatt under nivåerna från 2019.
  • Antibiotikaförsäljningen inom öppenvården ökade under året jämfört med samma period året innan. Ökad förskrivning av luftvägsantibiotika till barn var den primära orsaken.
  • Under pandemin minskade antalet fall av flertalet typer av anmälningspliktig antibiotikaresistens. För de flesta av dessa ses nu tydliga ökningar, mest markant för tarmbakterier med ESBL-CARBA, där 314 fall rapporterades, mot 240 år 2022.
  • För vankomycinresistenta enterokocker förekom fem större (10-35 fall) och elva mindre (2-6 fall) sjukhusrelaterade smittspridningar under 2023.

Sverige ligger bra till med antibiotikaanvändning och resistens

Sett över en längre tidsperiod så ökar allvarliga typer av antibiotiakresistens långsamt men stadigt världen över. Jämfört med omvärlden har Sverige ett gott läge både då det gäller antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Internationella rapporter pekar på att stora vinster, både räknat i minskat lidande och ekonomiskt, kan åstadkommas genom ett gott förebyggande arbete. Därför är det viktigt att arbetet med att förebygga infektioner, smittspridning och att använda antibiotika ansvarsfullt alltid prioriteras högt. Ett exempel på den höga nivån på det förebyggande arbete som görs i Sverige är att stora spridningar av vankomycinresistenta enterkocker inte är lika vanligt längre. Det betyder att det även borde finnas goda möjligheter att förhindra att bakterier med ESBL-CARBA sprids ytterligare.

Läs mer